Chuyên đề 3: Bảo toàn nguyên tố

Bùi Thế Nghị
24 tháng 12 2020 lúc 23:59

Gọi số mol của NaHCO3 và Na2CO3 trong 2 phần lần lượt là x và y (mol)

Phần I : 

2NaHCO3  +  Ba(OH)2 --> BaCO3↓ + Na2CO3 + H2O

Na2CO3  + Ba(OH)2  --> BaCO3↓   +  NaOH

=> nBaCO3 = 1/2nNaHCO3 + nNa2CO = (x/2 + y) mol

=> m1 = (x/2 + y).197 gam

Phần II : 

Na2CO3  + BaCl2  -->  BaCO3↓  + 2NaCl

=> nBaCO3 = y mol <=> m2 = 197y gam

mà \(\dfrac{m_1}{m_2}=1.25\) => \(\dfrac{\text{(x/2 + y).197}}{197y}\)=1,25 

Rút gọn phương trình => y = 2x

Vậy hỗn hợp A gồm NaHCO3 và Na2CO3 với nNa2CO3 = 2nNaHCO3

=> mA = 84x + 106.2x = 296x gam

%mNaHCO3 = \(\dfrac{84x}{296x}.100\)= 28,37% và %mNa2CO3 = 100-28,37 =71,63%

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
27 tháng 3 2020 lúc 9:24

Chuyên đề 3: Bảo toàn nguyên tố

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
24 tháng 10 2019 lúc 11:07

+ Khi cho Y tác dụng với HCl ta thu được các muối của sắt và nhôm

+ Vì NaOH vừa đủ nên kết tủa B gồm: FeOH)3; Fe(OH)2; Al(OH)3

+ Nung B đến khối lượng không đổi thì chất rắn gồm: Fe2O3; Al2O3 +nFe2O3= ( + Khi cho Y tác dụng với HCl ta thu được các muối của sắt và nhôm

+ Vì NaOH vừa đủ nên kết tủa B gồm: FeOH)3; Fe(OH)2; Al(OH)3

+ Nung B đến khối lượng không đổi thì chất rắn gồm: Fe2O3; Al2O3

\(\text{+nFe2O3= }\frac{0,01x^3+0,015x^2+0,02}{2}=0,04\)

\(\text{+nAl2O3= }\frac{0,06}{2}=0,03\left(moL\right)\)

\(\Rightarrow\text{ m= 0.04x 160+ 0.03x102=9.46 g }\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
20 tháng 10 2019 lúc 20:17

Gọi số mol SO2 và O2 lần lượt là a,b

dA/CH4=3 ----> M A=48 ----> \(\frac{64a+32b}{a+b}=48\)

\(\Rightarrow a=b\)

\(\text{%V SO2=%VO2=50%}\)

Chọn a=b=1 ta có

\(SO2+\frac{1}{2}O2\rightarrow SO3\)

theo pư ta có SO2 là chất pư hết

\(\Rightarrow\text{nSO3=0,8.nSO2=0,8 mol}\)

nSO2 dư=0,2 mol nO2 dư=1-0,8.0,5.1=0,6mol

--> %V SO3=0,8/(0,8+0,2+0,6)=50%

%VSO2=0,2/1,6=12,5% % VO2=37,5%

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
20 tháng 10 2019 lúc 22:43

Gọi mol SO2,O2 là a,b

MA=48 =>\(\frac{64x+32b}{a+b}=48\)

=> a=b

% V SO2=%VO2=50%

b)n SO3 =0,8(mol)

nSO2 dư =0,2(mol

=> n O2 dư = 0,6(mol)

--->%V SO3= \(\frac{0,8}{0,8+0,2-0,6}.100\%=50\%\)

%V SO2 =\(\frac{0,2}{1,6}.100\%=12,5\%\)

%VO2=37,5%

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
27 tháng 3 2019 lúc 22:09

B không tan trong HCl dư nên trong B không có Fe dư.

Trong C: Fe(NO3)2 (a mol) và Cu(NO3)2 (b mol)

Trong D : Fe(OH)2 (a mol) và Cu(OH)2 ( b mol)

--> mD= 90a + 98b=1.84 (1)

Trong Z : Fe2O3 (0.5a mol) và CuO ( b mol)

--> mZ=160*0.5a + 80b=1.6(2)

(1), (2) --> a=0.015 và b=0.005

mFe=56a=0.84g

Trong A : AgNO3 ( x mol), Cu(NO3)2 ( y mol)

nFe=x/2 + (y - b)=0.015 (3)

mB=108x + 64(y - b)=1.72 (4)

(3), (4) có : x=0.01 và y=0.015

CM AgNO3= 0.2M

CM Cu(NO3)2=0.3M

Chúc bạn học tốt <3

Bình luận (1)
Nh Phùng
3 tháng 10 2018 lúc 7:57

Trích mẫu thử vào các ống nghiệm , đánh số

Cho nước đồng thời sục khí CO2 vào các ống nghiệm nhận biết được :

-Nhóm 1 : Tan NaCl,Na2CO3,BaCO3 tan

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
1 tháng 10 2018 lúc 18:38

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

\(n_{CO_2}=\dfrac{3,136}{22,4}=0,14\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH}=\dfrac{12,8}{40}=0,62\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{CO_2}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}\)

Theo bài: \(n_{CO_2}=\dfrac{7}{31}n_{NaOH}\)

\(\dfrac{7}{31}< \dfrac{1}{2}\) ⇒ NaOH dư, phản ứng dừng lại. Sản phẩm thu được là muối trung hòa: Na2CO3

Theo PT: \(n_{Na_2CO_3}=n_{CO_2}=0.14\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Na_2CO_3}=0,14\times106=14,84\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN