Chuyên đề 2: Tăng, giảm khối lượng

Duy Anh
Thiếu tá -
2 tháng 12 2020 lúc 22:02

PTHH: \(Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu\)

Giả sử ban đầu thanh Fe nặng 80g

\(\Rightarrow\Delta m=80\cdot10\%=8\left(g\right)\)

Gọi x là số mol phản ứng của Fe \(\Rightarrow n_{Cu}=x\)

Ta có: \(64x-56x=8\) \(\Leftrightarrow x=1\)

\(\Rightarrow\%Fe_{\left(pư\right)}=\frac{56\cdot1}{80}\cdot100\%=70\%\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
20 tháng 4 2020 lúc 10:39

Do thu được 24(g) hh 3 oxit

⇒ 3 oxit chỉ có thể là \(Fe_2O_3;CuO;MgO\)

⇒ CuSO4

⇒ Chất rắn B chỉ có thể là Cu

\(n_{Cu}=\frac{19,2}{64}=0,3\left(mol\right)\Rightarrow n_{CuSO_4\cdot pu}=0,3\left(mol\right)\)

\(\sum n_{CuSO_4}=0,2.2=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{CuSO_4\cdot du}=0,4-0,3=0,1\left(mol\right)\)

Bảo toàn nguyên tố Cu: \(\Rightarrow n_{CuO}=n_{CuSO_4\cdot du}=0,1\left(mol\right)\Leftrightarrow m_{CuO}=0,1.80=8\left(g\right)\)

Đặt \(n_{Mg}=a\left(mol\right);n_{Fe}=b\left(mol\right)\)

BTNT Mg: \(\Rightarrow n_{MgO}=n_{Mg}=a\left(mol\right)\)

BTNT Fe: \(\Rightarrow n_{Fe_2O_3}=\frac{n_{Fe}}{2}=\frac{b}{2}\left(mol\right)\)

Theo đề bài ta có hpt: \(\left\{{}\begin{matrix}40a+160.\frac{b}{2}=24-8\\24a+56b=10,4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=\frac{0,2.24}{10,4}.100\%=46,15\left(\%\right)\\\%m_{Fe}=\frac{0,1.56}{10,4}.100\%=53,85\left(\%\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
20 tháng 4 2020 lúc 10:20

Bạn học bảo toàn e chưa?

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
1 tháng 12 2019 lúc 17:16

M2On+nCO\(\rightarrow\)2M+nCO2

CO2+Ba(OH)2\(\rightarrow\)BaCO3+H2O

nCO2=nBaCO3=\(\frac{19,7}{197}\)=0,1(mol)

\(\rightarrow\)nM2On=\(\frac{0,1}{n}\)

\(\rightarrow\)MM2On=232n

Ta có

2M+16n=232n\(\rightarrow\)M=108n

\(\rightarrow\)n=1 M=108

\(\rightarrow\)M là Bạc(Ag)

CT oxit Ag2O

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
24 tháng 11 2019 lúc 20:24

Áp dụng ĐLBTKL : ta có: moxit + mH2SO4 = mmuối + mH2O nH2O = nH2SO4 = 0,5.0,1 = 0.05 \(\rightarrow\)mmuoi' = 2,81 + 0,05.98 - 0,05.18 = 6,81g Cach' #: (Fe2O3, MgO, ZnO)\(\rightarrow\)(Fe2(SO4)3; MgSO4, ZnSO4) \(\rightarrow\) nO = nSO4(2-) = nH2SO4 = 0.05 \(\rightarrow\)m(Fe, Mg, Zn) = 2,81 - mO = 2,81 - 0,05.16 = 2,01g mmuoi' = mKL + mSO4(2-) = 2,01 + 0,05.96 = 6,81g

Bn tham khảo nhé

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
25 tháng 11 2019 lúc 20:06

Đây nhé bạn

Oxi có dạng RxOy

RxOy + yH2SO4 \(\rightarrow\) Rx(SO4)y + yH2O

Ta có: \(\text{nH2SO4=0,5.0,1=0,05 mol}\)

Trong phản ứng O trong oxit thay bằng gốc SO4

\(\rightarrow\) M tăng=96-16=80

\(\rightarrow\)m tăng=80.0,05=4 gam

\(\rightarrow\) \(\text{m=2,81+m tăng=6,81 gam}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN