Chuyên đề 1: Bảo toàn khối lượng

Cao Tiến Đạt
Cao Tiến Đạt 9 tháng 9 2020 lúc 21:07

À, kết quả em tính nhầm

Bình luận (0)
Cao Tiến Đạt
Cao Tiến Đạt 7 tháng 9 2020 lúc 20:10

Ta có PT:

Mg + 2HCl ---> MgCl2 + H2

Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

2Al + 6HCl ---> 2AlCl2 + 3H2

n\(H_2\) = \(\frac{22,4}{22,4}\)=1(mol)

Theo PT ta có: nHCl = 2n\(H_2\) = 2(mol)

Áp dụng ĐLBTKL ta có:

mhh + mHCl = mmuối + m\(H_2\)

⇔ m + 2.36,5 = 81 + 1.2

⇔ m = 81 + 2 - 73

⇔ m = 16 (g)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 1 tháng 11 2019 lúc 12:02

a) Gọi công thức chung của 2 muối cacbonat là XCO3

\(\text{nCO2 = 1,792 : 22,4 = 0,08 mol}\)

\(\text{XCO3 + 2HCl → XCl2 + CO2↑ + H2O}\)

\(\text{0,08 ← 0,16 → 0,08 → 0,08}\)

mXCl2 = mX +mCl = 7,52

→ mX = 7,52 - 0,08 . 2 . 35,5 = 1,84g

mXCO3 = mX + mCO3 = 1,84 + 0,08 . 60 = 6,64g

\(\text{V HCl = 0,16 : 1,25 = 0,128 (l)}\)

b) Mx = 1,84 : 0,08 = 23

Hai kim loại kế tiếp nhau hóa trị 2 → Magie và canxi

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 6 tháng 10 2019 lúc 11:33

Các phương trình hóa học:

MxOy + yCO → xM + yCO2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Ta có: moxit = mkim loại + moxi

Trong đó:

→moxit = 2,5 + 0,15.16 = 4,9 gam

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 6 tháng 10 2019 lúc 12:13

Các phương trình hóa học:

MxOy + yCO → xM + yCO2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Ta có: moxit = mkim loại + moxi

Trong đó:

→moxit = 2,5 + 0,15.16 = 4,9 gam

Bình luận (0)
MVP
MVP 6 tháng 10 2019 lúc 10:41

m= 202,4

Bình luận (0)
Cù Văn Thái
Cù Văn Thái 5 tháng 9 2019 lúc 21:09

m Muối = mCR + mCO2

=>mCO2 = m muối -mcr=14,2-7,6=6,6 gam

=>nCO2=0,15 mol

nKOH=0,225 mol

Xét tỉ lệ \(\frac{n_{KOH}}{n_{CO2}}=\frac{0,225}{0,15}=1,5\)

=> Sinh ra 2 muối là KHCO3 và K2CO3

GỌi số mol KHCO3 và K2CO3 là x và y (mol)

KOH + CO2 -> KHCO3

x<---------x<-----------x

2KOH + CO2-> K2CO3 + H2O

2y<---------y<-------y

Ta có nCO2=x+y=0,15 (1)

nKOH=x+2y=0,225 (2)

(1)(2)=>x=....,y=....=>tự làm nốt nha e

Bình luận (1)
bình lê ngọc
bình lê ngọc 5 tháng 9 2019 lúc 19:51

khối lượng muối sau phản ứng là bao nhiêu bn?

Bình luận (2)
Nguyễn Mát Nét
Nguyễn Mát Nét 8 tháng 7 2019 lúc 18:10

Ý kiến riêng của mình thôi nhá: V≃35,71428571 ml Cần trình bày thì bảo mình!

Bình luận (0)
HUYNH NHAT TUONG VY
HUYNH NHAT TUONG VY 31 tháng 5 2019 lúc 7:33

Theo định luật bảo toàn khối lượng➞\(m_{ancol}=m_{ete}+m_{H_2O}=72+21,6=93,6gam\)

Lại có\(\Sigma n_{ancol}=2n_{H_2O}=2,4\left(mol\right)\)

Vì 3 ete có số mol bằng nhau➞ 2 ancol có số mol bằng nhau=1,2 mol

\(M_{TB_{ancol}}=\frac{93,6}{2,4}=39\)➞có ancol CH3OH

\(M_{ancol}=\frac{93,6-1,2.3,2}{1,2}=46\left(C_2H_2OH\right)\)

Bình luận (1)
Lương Minh Hằng
Lương Minh Hằng 31 tháng 5 2019 lúc 11:04

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (1)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN