Chương VI - Lượng tử ánh sáng

hhy-chy
Thượng tá -
23 giờ trước (13:09)

Quang dien <=> \(\varepsilon\ge A\Leftrightarrow\dfrac{hc}{\lambda}\ge1,9\Leftrightarrow\lambda\le0,653\mu m=653nm\)

\(\Rightarrow W_d=\dfrac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,35.10^{-6}}-1,9.1,6.10^{-19}=...\left(J\right)\)

\(W_d=e.U_{ham}\Rightarrow U_{ham}=\dfrac{W_d}{1,6.10^{-19}}\left(V\right)\)

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
23 giờ trước (12:58)

\(\dfrac{hc}{\lambda}=A+W_d\Rightarrow A=\dfrac{hc}{\lambda}-W_d=\dfrac{6,62.10^{-34}.3.10^8}{0,3.10^{-6}}-2,03.1,6.10^{-19}=...\left(J\right)\)

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
23 giờ trước (12:55)

\(\varepsilon_0=A+W_d\Leftrightarrow\dfrac{hc}{\lambda_0}=A+W_d\)

\(\Rightarrow A=\dfrac{6,62.10^{-34}.3.10^8}{0,3.10^{-6}}-2,03.1,6.10^{-19}=...\left(J\right)\)

\(\varepsilon=A+W_d'\Leftrightarrow\dfrac{hc}{\lambda}=A+W_d'\)

\(\Rightarrow W_d'=\dfrac{6,62.10^{-34}.3.10^8}{0,4.10^{-6}}-A=...\left(J\right)\)

\(W_d'=e.U_{ham}\Rightarrow U_{ham}=\dfrac{W_d'}{1,6.10^{-19}}=...\left(V\right)\)

Phần lượng tử học rõ đau đầu do phải đổi đơn vị lằng ngoằng, và số má rất nhiều :v

Bình luận (0)
dfsa
24 tháng 9 2020 lúc 22:37

Ta có:

\(\varepsilon=A+e.U_h< =>\frac{h.c}{\lambda}=A+e.U_h< =>\frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,405.10^{-6}}=A+1,6.10^{-19}.1,26\)

=> A= 2,43(J)

Bình luận (0)
Trúc Giang
10 tháng 6 2019 lúc 19:13

A. Không xác định được cụ thể sự chuyển quỹ đạo của e B. E chuyển từ K lên L đến M sau đó đến N C. E chuyển lên L rồi chuyển thẳng lên N D. E chuyển thẳng từ K lên N

Bình luận (1)
nguyễn thị thiên thiên
11 tháng 6 2019 lúc 8:27

cau D

Bình luận (0)
kayuha
11 tháng 6 2019 lúc 21:38

D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN