Chương VI- Khúc xạ ánh sáng

Netflix
23 tháng 7 2020 lúc 22:08

Thấu kính cho ảnh thật A'B' cao gấp \(\frac{1}{3}\) lần vật AB ⇒ k = \(-\frac{1}{3}\) = \(-\frac{d'}{d}\) ⇒ d' = \(\frac{d}{3}\)

\(\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}\)\(\frac{1}{15}=\frac{1}{d}+\frac{1}{\frac{d}{3}}\) ⇔ d = 60 (cm) ⇒ d' = 20 (cm)

Vậy vị trí của vật là cách thấu kính 60 cm và vị trí của ảnh là cách thấu kính 20 cm.

Bình luận (0)
Nguyen Quynh Huong
9 tháng 6 2020 lúc 15:24

1. \(n_1.\sin i=n_2\sin r\)

\(\Rightarrow\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{n_2}{n_1}=\frac{\sin7}{\sin5}\approx1,4\)

\(\Leftrightarrow\frac{\sin45}{\sin r'}=1,4\Rightarrow r'\approx30^o20'\)

Bình luận (0)
Nguyen Quynh Huong
6 tháng 6 2020 lúc 20:33

B1: Ta có: \(1.\sin i=n.\sin r\)

=> \(\sin i=1,5\sin\left(\frac{1}{2}i\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{\sin i}{\sin\left(\frac{1}{2}i\right)}=1,5\) \(\Rightarrow i\approx26^o35'\)

Bình luận (0)
Nguyen Quynh Huong
6 tháng 6 2020 lúc 20:40

B2: Ta có: i' + r = 90 => i + r = 90

=> r = 90- i = π/2 - i

Ta có: \(1.\sin i=n.\sin r\)

=> \(\sin i=\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2}-i\right)\)

\(\Leftrightarrow\sin i=1,5.\cos i\)

\(\Leftrightarrow\frac{\sin i}{\cos i}=\sqrt{3}\Leftrightarrow\tan i=\sqrt{3}\)

=> i = 82o49'

Bình luận (0)
Nguyen Quynh Huong
6 tháng 6 2020 lúc 20:41

B1: mình bấm máy lộn nha

i = 82o49'

B2: i = 60o

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
17 tháng 5 2020 lúc 8:20

Vì tia sáng tới có đường kéo dài qua O nên tia tới SI vuông góc mặt phẳng trụ ⇒ góc i = 0 ⇒ tia sáng sẽ truyền thẳng vào khối trong suốt tới O.

Tại O: tia sáng SO tạo với pháp tuyến ON của mặt phân cách phẳng một góc tới i.

Ta có: i = 90o - α

Mặt khác, góc giới hạn khi ánh sáng truyền từ khối bán trụ ra không khí được tính bởi công thức:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

a) α = 60o

→ i = 90o – α = 30o → i < igh

Áp dụng định luật khúc xạ:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

→ r = 45o. Vậy tia khúc xạ hợp với pháp tuyến của mặt phẳng phân cách của khối bán trụ góc khúc xạ 45o như hình vẽ.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

b) α = 45o

→ i = 90o – α = 45o → i = igh

→ r = 90o → Tia khúc xạ đi sát mặt phân cách của khối tròn như hình vẽ:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11

c) α = 30o

→ i = 90o – α = 60o → i > igh

→ Xảy ra phản xạ toàn phần, không có tia khúc xạ ra ngoài không khí. Đường đi của tia sáng được vẽ trên hình:

Bình luận (0)
Hanako-kun
12 tháng 5 2020 lúc 21:10

Qua thí nghiệm thực tế chứng minh :)

Bình luận (0)
Hanako-kun
12 tháng 5 2020 lúc 18:33

Góc ra của tia sáng?? Ý bạn là gì?

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN