CHƯƠNG VI. DUNG DỊCH

Rồng Xanh
Rồng Xanh 4 tháng 1 lúc 11:38

giúp mik vs

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 4 tháng 1 lúc 12:33

Gọi \(m_{H_2O\ cần\ thêm} = a(gam)\)

Ta có :

\(m_{C_2H_5OH} = 500.45\% = 225(gam)\)

Sau khi thêm nước,\(m_{dung\ dịch} = 500 + a(gam)\)

Suy ra :

\(C\%_{C_2H_5OH} = \dfrac{225}{500 + a}.100\% = 30\%\\ \Rightarrow a = 250(gam)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 13 tháng 11 2020 lúc 13:54

nNa2O= 0,15(mol)

Na2O + H2O -> 2 NaOH

nNaOH= 2.0,15=0,3(mol)

VddNaOH=0,4(l)

=>CMddNaOH= 0,3/0,4=0,75(M)

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 5 tháng 11 2020 lúc 20:44

PTHH:

CaO+CO2→CaCO3

+nCaO=\(\frac{1,12}{56}=0,02\left(mol\right)\)

+nCO2=nCaO=0,02(mol)

+VCO2=0,02.22,4=0,448(lit)

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 8 tháng 10 2020 lúc 15:07

nKOH = 0,3.1 = 0,3 (mol)

TH1: Chỉ xảy ra phản ứng tạo muối trung hòa

\(n_{K_2CO_3}=\frac{26,9}{138}=0,195\left(mol\right)\)

PTHH: \(2KOH+CO_2\rightarrow K_2CO_3+H_2O\)

________0,39<----------------0,195___________(mol)

=> nKOH = 0,39 > 0,3

=> Vô lý

TH2: Xảy ra phản ứng tạo muối trung hòa và muối axit

PTHH: \(2KOH+CO_2\rightarrow K_2CO_3+H_2O\)

________0,3----->0,15------->0,15____________(mol)

\(K_2CO_3+CO_2+H_2O\rightarrow2KHCO_3\)

___a<--------a--------------------->2a____________(mol)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}m_{K_2CO_3}=\left(0,15-a\right).138\left(g\right)\\m_{KHCO_3}=2a.100=200a\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\left(0,15-a\right).138+200a=26,9\)

=> a = 0,1 (mol)

=> \(n_{CO_2}=0,1+0,15=0,25\left(mol\right)\)

=> \(V_{CO_2}=0,25.22,4=5,6\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 6 tháng 9 2020 lúc 19:17

\(n_{H_2SO_4}=0,3.1=0,3\left(mol\right)\)

\(n_R=\frac{7,2}{M_R}\) (mol)

PTHH: \(R+H_2SO_4\rightarrow RSO_4+H_2\uparrow\)

______0,3<----0,3-------->0,3__________(mol)

=> \(\frac{7,2}{M_R}=0,3=>M_R=24\) (g/mol) => R là Mg

\(a=m_{MgSO_4}=0,3.120=36\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 29 tháng 8 2020 lúc 1:34

Em hiện tại đã làm được bài nào chưa? Em giờ cần giúp những bài nào?

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN