Chương VI- Cơ sở của nhiệt động lực học

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
13 tháng 8 2020 lúc 10:22

nếu nén không khí nóng theo định luật thì càng nén thì thể tích chất khí giảm thì nhiệt độ chất khí tang theo định luật (V1\T1=V2\T2)

Bình luận (0)
Vũ Trung Đức
14 tháng 7 2020 lúc 21:38

https://vn.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=omr&hsimp=yhs-001&type=88mjeus0oy1002320&param1=y6bdVFVIsvuYsgEClQfz8JPa2Mnmqz9l3bAVUZWbbuknsTbWKmuAvRJSj%2BmENaCL0JwLIM9%2FG9Nv4cdiyQId46sG0pZ4I7uyuXQlTsnU3DBKFw8O4iQ%2BxcWimAJX7PEryuY1Uf7zTwaLzwwFrjmGmgEB%2BhCgxxo0PiebzwhzsG086iKxAOKE2GOqUtn4HPy7V7E7kguXOTofz8gp0NLgkyNcHMDtf2%2B8KkUxbvxbfAt70P4tm3Z4Yzj3sf62HcODXxzv78DgovG3rc6AYEH4%2BY9YBKUe4ntOf7vrprkeloEDVHCAptIjamwzKq8RUokHlAdo3LFbJZDBMztQx2sz5Wc8f5uhcEyJzlEHu0wOVyqZpAHMjTwfb%2FcIAJ9OHmdB&p=v%C3%A0o+m%C3%B9a+h%C3%A8+%2Cd%C3%B9+nhi%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%99+kk+r%E1%BA%A5t+n%C3%B3ng+nh%C6%B0ng+v%E1%BA%ABn+c%C3%B3+th%E1%BB%83+l%C3%A0m+m%C3%A1t+1+qu%E1%BA%A3+d%C6%B0a+chu%E1%BB%99t+b%E1%BA%B1ng+c%C3%A1ch+b%E1%BB%8Dc+qu%E1%BA%A3+d%C6%B0a+chu%E1%BB%99t+v%C3%A0o+1+kh%C4%83n+%C6%B0%E1%BB%9Bt+r%E1%BB%93i+%C4%91%E1%BA%B7t+trc+m%C3%A1y+qu%E1%BA%A1t+%C4%91g+ch%E1%BA%A1y.+%C4%91i%E1%BB%81u+n%C3%A0y+c%C3%B3+vi+ph%E1%BA%A1m+nguy%C3%AAn+l%C3%AD+ii+nhi%E1%BB%87t+%C4%91%E1%BB%99ng+l%E1%BB%B1c+h%E1%BB%8Dc+hk+v%C3%AC+sao+gi%E1%BA%A3i+h%E1%BB%99+m%C3%ACnh+trong+v%C3%A0o+30p+vs+ch%C3%ACu+nay+mik+thi+r

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
23 tháng 6 2020 lúc 16:17

Thể tích không đổi=> Đẳng tích

\(\frac{p_1}{T_1}=\frac{p_2}{T_2}\Leftrightarrow\frac{1,2.10^5}{273}=\frac{p_2}{303}\Leftrightarrow p_2\approx133187\left(Pa\right)\)

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
20 tháng 6 2020 lúc 22:16

không khí trong xilanh có thể tích V=0,8m3 và áp suất p=1,5.105 N/m2. do được đun nóng đẳng áp không khí nóng thêm 150K và thực hiện công A=75.103J đẩy pittong đi lên. hãy xác định nhiệt độ ban đầu của khí

Ta có:

\(A=P.\Delta V\)

\(\Rightarrow A=P\left(V_2-V_1\right)\)

\(\Rightarrow75.10^3=1,5.10^5\left(V_2-0,8\right)\)

\(\Rightarrow V_2=1,3\left(m^3\right)\)

\(TT1:\left\{{}\begin{matrix}V_1=0,8\left(m^3\right)\\P_1=1,5.10^5\left(N/m^2\right)\\T_1=?\left(K\right)\end{matrix}\right.\)->\(TT2:\left\{{}\begin{matrix}V_2=1,3\left(m^3\right)\\P_2=1,5.10^5\left(N/m^2\right)\\T_2=T_1+150\left(K\right)\end{matrix}\right.\)

Áp dụng định luật Gay-luy-xác:

\(\frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2}\)

\(\Rightarrow\frac{0,8}{T_1}=\frac{1,3}{T_1+150}\)

\(\Rightarrow T_1=240\left(K\right)\)

#trannguyenbaoquyen

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN