CHƯƠNG V. HIĐRO - NƯỚC

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 27 tháng 12 2020 lúc 8:01

a) nZn= 0,26(mol)

PTHH: Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2

nH2=nZn=0,26(mol)

b) -> V(H2,thực tế đktc)= (100% - 8%) x 0,26 x 22,4= 5,35808(l)

Bình luận (0)
Bùi Kiều Oanh
Bùi Kiều Oanh 25 tháng 11 2020 lúc 20:40

bn có ghi thiếu ko?

Bình luận (0)
Mai Chi
Mai Chi 25 tháng 11 2020 lúc 20:54

Ko nhé

Bình luận (1)
Quỳnh Lâm
Quỳnh Lâm 20 tháng 11 2020 lúc 21:25

PTPỨ : CuO + H2 ----> Cu + H2O

Số mol của Cu là :

nCu= m : M = 35,2 : 64 = 0,55 mol

CuO + H2 ----> Cu + H2O

0,55 <--------- 0,55 mol

Khối lượng thực tế của CuO là:

mCuO = n . M = 0,55 . ( 64 + 16 ) = 44 g

Hiệu suất của CuO là:

H = ( mthực tế : mlý thuyết ) . 100

= ( 44 : 48 ) .100 = 92%

Tự hỏi tự làm lun :)))))

Bình luận (0)
Vũ Đức Anh
Vũ Đức Anh 7 tháng 11 2020 lúc 20:47

Cảm ơn bạn nhiều nha !!

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 5 tháng 11 2020 lúc 21:22

S+O2 to→ SO2

P+O2 to→P2O5

C+O2 to→CO2

3Fe+2O2 to→Fe3O4

2Zn+O2 to→2ZnO

4Al+3O2 to→2Al2O3

CH4+2O2→CO2+2H2O

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 25 tháng 10 2020 lúc 8:51

Câu 1:

Bạn tự tóm tắt nhé!

Giả sử: R có hóa trị n.

PT: \(4R+nO_2\underrightarrow{t^o}2R_2O_n\)

Ta có: \(n_R=\frac{2,4}{M_R}\left(mol\right)\)

\(n_{R_2O_n}=\frac{4}{2M_R+16n}\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_R=2n_{R_2O_n}\)

\(\Rightarrow\frac{2,4}{M_R}=\frac{8}{2M_R+16n}\)

\(\Rightarrow M_R=12n\)

Với n = 1 ⇒ MR = 12 (loại)

n = 2 ⇒ MR = 24 (nhận)

n = 3 ⇒ MR = 36 (loại)

Vậy: R là Mg.

Bài 2:

a, \(\left(1\right)2KMnO_4\underrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

\(\left(2\right)4Fe+3O_2\underrightarrow{t^o}2Fe_2O_3\)

\(\left(3\right)Fe_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\)

\(\left(4\right)H_2O\underrightarrow{đp}H_2+\frac{1}{2}O_2\)

\(\left(5\right)H_2+CuO\underrightarrow{t^o}Cu+H_2O\)

\(\left(6\right)Cu+\frac{1}{2}O_2\underrightarrow{t^o}CuO\)

b, \(\left(1\right)2KClO_3\underrightarrow{t^o}2KCl+3O_2\)

\(\left(2\right)Zn+\frac{1}{2}O_2\underrightarrow{t^o}ZnO\)

\(\left(3\right)ZnO+H_2\underrightarrow{t^o}Zn+H_2O\)

\(\left(4\right)Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

\(\left(5\right)H_2+\frac{1}{2}O_2\underrightarrow{t^o}H_2O\)

Câu 3:

PT: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

a, Ta có: \(n_{Al}=\frac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{H_2}=\frac{3}{2}n_{Al}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H_2}=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)

b, Theo PT: \(n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\frac{1}{2}n_{Al}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1.342=34,2\left(g\right)\)

c, PT: \(2H_2+O_2\underrightarrow{t^o}2H_2O\)

Theo PT: \(n_{O_2}=\frac{1}{2}n_{H_2}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O_2}=0,15.22,4=3,36\left(l\right)\)

Mà: VO2 = 1/5Vkk

\(\Rightarrow V_{kk}=3,36.5=16,8\left(l\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN