Chương V. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 7 tháng 1 lúc 21:52

A: C2H5OH

B: CH3COOC2H5

C: (CH3COO)2Ca

D : CH3COONa

\(C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow{t^o,xt} CH_3COOH + H_2O\\ CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O\\ CH_3COOC_2H_5 + NaOH \to CH_3COONa + C_2H_5OH\\ 2CH_3COOH + Ca \to (CH_3COO)_2Ca + H_2\\ (CH_3COO)_2Ca + Na_2CO_3 \to 2CH_3COONa + CaCO_3\\ CH_3COONa + HCl \to CH_3COOH + NaCl\)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 4 tháng 1 lúc 20:53

a)

\(Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\\ Mg + 2HCl \to MgCl_2 + H_2\)

b)

Gọi \(n_{Fe} = a(mol) ; n_{Mg} = b(mol)\\ \Rightarrow 56a + 24b = 32(1)\)

Theo PTHH : 

\(n_{H_2} = a + b = \dfrac{8,96}{22,4} = 0,4(mol)(2) \)

Từ (1)(2) suy ra a = 0,7 ; b = -0,3 < 0 \(\Rightarrow\) Sai đề

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 30 tháng 12 2020 lúc 16:16

Hoàn thành các phương trình sau:

A. Mg và H2SO4

Mg + H2SO4 ----> MgSO4 + H2

B. MgO và H2SO4

MgO + H2SO4 ----> MgSO4 + H2O

C. Mg(NO3)2 Và NaOH

Mg(NO3)2 + 2NaOH ----> 2NaNO3 + Mg(OH)2

D. MgCl2 và NaOH

MgCl2 + 2NaOH ----> 2NaCl + Mg(OH)2

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 15:21

A    +   O2 →   CO2  +  H2

nCO2 = \(\dfrac{8,8}{44}\)= 0,2 mol => nC = nCO2= 0,2 mol => mC =0,2.12= 2,4 gam

nH2O = \(\dfrac{5,4}{18}\)= 0,3 mol=> nH = 2nH2O = 0,6 mol =>mH= 0,6.1 = 0,6 gam

Ta thấy mC +  mH = 2,4+0,6 = 3 gam = mA

Vậy trong A chỉ chứa 2 nguyên tố là C và H

Giả sử CTĐGN của A là CxHy <=> CTPT của A là (CxHy)n

=> x : y = nC : nH = 1:3 => CTPT của A là (CH3)n

MA < 40 => 15n < 40 => n < 2,6 (n = 1,2)

n =1 => CTPT là CH3 ( vô lý )

=>n=2 và CTPT của A là C2H6 

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 16 tháng 12 2020 lúc 21:40

Dãy biến đổi: \(FeS_2\rightarrow SO_2\rightarrow SO_3\rightarrow H_2SO_4\rightarrow NaHSO_4\rightarrow CuSO_4\rightarrow Cu\)

PTHH:

\(4FeS_2+11O_2\underrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+8SO_2\)

\(2SO_2+O_2\xrightarrow[V_2O_5]{t^o}2SO_3\)

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

\(H_2SO_{4\left(đ\right)}+NaCl_{\left(khan\right)}\underrightarrow{t^o}NaHSO_4+HCl\uparrow\)

\(2NaHSO_4+CuO\rightarrow Na_2SO_4+CuSO_4+H_2O\)

\(Mg+CuSO_4\rightarrow Cu+MgSO_4\)

 

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN