Chương trình đơn giản

uses crt;

const fi='baitap.inp';

var f1:text;

a,b,i,t:integer;

begin

clrscr;

assign(f1,fi); reset(f1);

readln(f1,a,b);

t:=0;

for i:=a to b do 

 if i mod 2=0 then t:=t+i;

writeln(t);

close(f1);

readln;

end.

Bình luận (0)
Đoàn Xuân Sơn
2 tháng 3 lúc 22:08

holy, rối cái đầu nuôn

Bình luận (0)
Tran Nguyễn Đăng Dương
7 tháng 4 lúc 20:30

Lâu rồi mới thấy bài về Tree, chưa học gì về Tree nhiều (oof)

Cho cỡ 2,3 ngày đê (mà chắc cũng hết tg rồi, tận 1 tháng rồi mà)

Bình luận (0)

hacker cũng phải hỏi ư :((

 

Bình luận (0)
Tran Nguyễn Đăng Dương
7 tháng 4 lúc 19:44

Lâu rồi ko lên hoc24, vừa lên thấy bài hay ngay mới hay chứ

Thuật toán:

t=1 thì ko nói rồi do dễ quá

Khi t=2 thì ta có 2 biến dem0 và dem1 để giữ số các số 0 và 1

Nếu dem1<vt cần tìm thì số đó ko thể là số 1=>writeln(0)

Ngược lại thì số đó là 1=>writeln(1)

Code:

Program kth;
uses crt;
var n,i,t,x,q,dem1,dem0:integer;
    a:array[1..100000] of Byte;
    f1,f2:text;
Begin
    clrscr;
    assign(f1,'kth.inp'); reset(f1);
    assign(f2,'kth.out'); rewrite(f2);
    read(f1,n,q);
    for i:=1 to n do
        begin
            read(f1,a[i]);
            dem1:=dem1+ord(a[i]=1);
            dem0:=dem0+ord(a[i]=0);
        end;
    for i:=1 to q do
        begin
            read(f1,t,x);
            case t of
                 1:begin
                       if a[x]=1 then
                          begin
                              dec(dem1); inc(dem0);
                          end
                       else
                          begin
                              inc(dem1); dec(dem0);
                          end;
                       a[x]:=1-a[x];
                   end;
                 2:writeln(f2,1*ord(dem1>=x)+0*ord(dem1<x));
            end;
        end;
    Close(f1);
    close(f2);
End.

*Note:ord(bool) giống như khi làm trong C++,tức:

-Khi bool=true thì ra 1

-Khi bool=false thì ra 0

Bình luận (0)
Shiba Inu
25 tháng 2 lúc 8:23

Đáp án :

5. B

6. A

7. D

8. B

Bình luận (0)
Shiba Inu
25 tháng 2 lúc 8:12

Đáp án :

1. C

2. C

3. C 

4. C

Bình luận (0)

Bài 1: 

const fi='bai1.inp';

var f1:text;

i:integer;

begin

assign(f1,fi); rewrite(f1);

for i:=1 to 4 do 

  write(f1,i:4);

writeln(f1);

writeln(f1,'Toi yeu Viet Nam');

close(f1);

end.

Bài 2: 

const fi='bai1.inp';

var f1:text;

i:integer;

a:array[1..4]of integer;

st:string;

begin

assign(f1,fi); reset(f1);

for i:=1 to 4 do 

  read(f1,a[i]);

readln(f1);

readln(f1,st);

close(f1);

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var n,i,s,kt,j,t:longint;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=1;

for i:=1 to n do

  s:=s*i;

t:=0;

for i:=2 to s do 

  if s mod i=0 then

begin

kt:=0;

for j:=2 to i-1 do 

  if i mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then t:=t+i;

end;

writeln('Tong cac uoc nguyen to cua n,'! la: ',t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Tuấn Nguyễn
6 tháng 2 lúc 10:26

ta dinh nghia nhu sau

n!=n*(n-1)*(n-2)*...*1;

vs 4!=1*2*3*4;

vi the ban chi can tinh tong cac so nguyen to tu 1 den n thoi

ko can tinh n! lam j cho mat tg ,do phuc  tap la O(n) nhe

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN