Chương trình con và lập trình có cấu trúc - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 11: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai?

A. Var K:Byte; B. Var K:Real; C. Var K:Word; D. Var K:Read;

Câu 12: Một số tên được NNLT quy định với ý nghĩa riêng xác định, người lập trình không được dùng với ý nghĩa khác. Những tên này được gọi là tên …?

A. Tên tự đặt B. Tên dành riêng C. Đáp án khác D. Tên Chuẩn

Câu 13: Trong Turbo pascal, tên nào sau đây đặt đúng quy định?

A. Lop@B B. Lop B C. Lop_B D. Lop- B

Câu 14: Câu nào sau đây là khai báo tên chương trình trong Pascal?

A. Uses Vidu; B. Const Vidu; C. Var Vidu; D. Program Vidu;

Câu 15: Một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình (NNLT) bậc cao thường gồm mấy phần?

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 16: Ta sử dụng lệnh gì để xuất thông tin ra màn hình?

A. Writeln B. Realn C. Readln D. Writedln

Câu 17: Khai báo nào sau đây là đúng

A. Var K:Byte, B. Var H=Byte; C. Var H;Byte; D. Var H:Byte;

Câu 18: Kiểu dữ liệu nào sau đây dùng để khai báo các đại lượng nhận giá trị thực?

A. Real B. Word C. byte D. Read

Câu 19: Phép toán Not thuộc vào loại phép toán gì?

A. Số học B. Logic C. Quan hệ D. So sánh

Câu 20: Biến P nhận giá trị nguyên từ 100 đến 200, ta khai báo P thuộc kiểu dữ liệu gì thì tối ưu nhất?

A. Real B. Byte C. Word D. Integer

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.