Chương IV- Từ trường

Alayna
17 tháng 1 lúc 22:14

xác định phương , chiều , độ lớn 

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
18 tháng 1 lúc 17:32

Hình đâu bạn -.-? Mệt ghê ý

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
9 tháng 1 lúc 19:12

3 chương đầu, chú ý chương dòng điện trong các môi trường bởi lý thuyết về phần này khá nhiều và rối

Bình luận (2)
hhy-chy
Thượng tá -
12 tháng 12 2020 lúc 22:26

\(\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d'}\Leftrightarrow\dfrac{1}{20}=\dfrac{1}{40}+\dfrac{1}{d'}\Rightarrow d'=...\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
Nguyen Quynh Huong
3 tháng 6 2020 lúc 21:19

a, ảnh ảo, cao 1/2 vật => TKP

\(\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}=\frac{1}{2d'}+\frac{1}{d'}=\frac{3}{2}d'=-0,375\)

=> D = -0,375 dp

\(k=\frac{-d'}{d}=\frac{1}{2}\Rightarrow d=-2.\left(-25\right)=50cm\)

b, TKHT, ảnh ảo cao 2 lần vật

\(k_1=\frac{-d'_1}{d}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{f}{f-d}=2\Rightarrow f=100cm\)

=> D = 1/1 = 1dp

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
5 tháng 6 2020 lúc 19:36

a/ \(F_{AB}=BI.AB.\sin\left(\overrightarrow{I};\overrightarrow{B}\right)=5.10^{-3}.1,2.0,3.\sin90^0=1,8.10^{-3}\left(N\right)\)

\(F_{AC}=B.I.AC.\sin\left(\overrightarrow{I};\overrightarrow{B}\right)=5.10^{-3}.1,2.0,4.\sin90^0=2,4.10^{-3}\left(N\right)\)

\(F_{BC}=B.I.BC.\sin\left(\overrightarrow{I};\overrightarrow{B}\right)=5.10^{-3}.1,2.0,5.\sin90^0=3.10^{-3}\left(N\right)\)

b/ \(F_{AB}=B.I.AB.\sin\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{BC}\right)=BI.AB.\sin\widehat{ABC}\)

\(F_{AC}=B.I.AC.\sin\left(\overrightarrow{CA};\overrightarrow{BC}\right)=B.I.AC.\sin\widehat{BCA}\)

\(F_{BC}=BI.BC.\sin\left(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BC}\right)=0\)

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
5 tháng 6 2020 lúc 19:18

a/ \(B=2\pi.10^{-7}.\frac{I}{r}.N=2.3,14.10^{-7}.\frac{2}{0,2}.200=1,256.10^{-3}\left(T\right)\)

b/ \(I=\frac{B.r}{N.2\pi.10^{-7}}=\frac{0,314.10^{-3}.0,2}{200.2.3,14.10^{-7}}=0,5\left(A\right)\)

c/ \(I=\frac{\xi}{r+R}=\frac{12}{0,5+1,5}=6\left(A\right)\)

\(\Rightarrow B=2.3,14.10^{-7}.\frac{6}{0,2}.200=3,768.10^{-3}\left(T\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN