CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

Nguyễn Thị Kiều
Trung tá -
11 tháng 1 2018 lúc 10:41
Bình luận (0)
Phạm Tân
11 tháng 1 2018 lúc 12:08

ta có số mol các chất

\(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=\dfrac{30}{98}=\dfrac{15}{49}\left(mol\right)\)

PTHH \(2Al+3H_2SO_4--->Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\uparrow\)

theo đề 0,2 \(\dfrac{15}{49}\)

đã pứ 0,2 0,3

sau pứ 0 0,006 0,1 0,9

xác định chất dư \(\dfrac{0,2}{3}< \dfrac{15}{\dfrac{49}{3}}\)

vậy axit còn dư

b) \(V_{H_2}=0,9\cdot22.4=20,16\left(l\right)\)

c) \(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1\cdot342=34,2\left(g\right)\)

\(m_{H_2}=0,9\cdot2=0,18\left(l\right)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
11 giờ trước (11:02)

\(a) 6HCl + KClO_3 \to KCl + 3Cl_2 + 3H_2O\\ b) Cu + \dfrac{1}{2}O_2 + 2HCl \to CuCl_2 + H_2O\\ c) CaO + H_2SO_4 \to CaSO_4 + H_2O\)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
23 tháng 1 lúc 12:35

nO2 = 4.48/22.4 = 0.2 (mol) 

4P + 5O2 -to-> 2P2O5 

0.16__0.2______0.08

mP2O5 = 0.08*142= 11.36(g) 

mP=0.16*31=4.96 (g) 

2KMnO4 -to-> K2MnO4 + MnO2 + O2 

0.4_________________________0.2 

mKMnO4 = 0.4*158=63.2 (g) 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
22 tháng 1 lúc 12:27

\(n_C = \dfrac{12.1000}{12} = 1000(kmol)\\ C + O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2\)

Theo PTHH : \(n_{O_2} = n_C = 1000(kmol)\\ \Rightarrow V_{O_2} = 1000.22,4 = 22400(m^3)\\ \Rightarrow V_{không\ khí} = 22400.5 = 112000(m^3)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
22 tháng 1 lúc 11:12

\(n_C = n_S = x\ mol\\ \Rightarrow 12x + 32x = 22 \Rightarrow x = 0,5\\ C + O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2\\ S + O_2 \xrightarrow{t^o} SO_2\)

Theo PTHH : 

\(n_{O_2} = n_C + n_S = 0,5 + 0,5 = 1\ mol\\ \Rightarrow V_{O_2} = 1.22,4 = 22,4(lít)\)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
22 tháng 1 lúc 9:34

nC = nS = a (mol) 

mhh = 44a + 32a = 22 (g) 

=> a = 11/38 

C + O2 -to-> CO2 

S + O2 -to-> SO2 

VO2 = 11/38*2*22.4=13(l) 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
21 tháng 1 lúc 22:03

\(n_{O_2} = \dfrac{6,72}{22,4} = 0,3(mol)\)

Phương trình hóa học :

\(4R + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2R_2O_3\)

Theo PTHH : \(n_R = \dfrac{4}{3}n_{O_2} = 0,4(mol)\\ \Rightarrow M_R = \dfrac{5,4}{0,4} = 13,5\)

(Sai đề)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
21 tháng 1 lúc 12:35

\(n_{Fe}=\dfrac{16.8}{56}=0.3\left(mol\right)\)

\(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{16}{160}=0.1\left(mol\right)\)

\(2Fe+\dfrac{3}{2}O_2\underrightarrow{t^0}Fe_2O_3\)

\(0.2....0.15.........0.1\)

\(n_{Fe\left(pư\right)}=0.2\left(mol\right)< 0.3\Rightarrow Fedư\)

\(V_{O_2}=0.15\cdot22.4=3.36\left(l\right)\)

\(m_{Fe\left(dư\right)}=\left(0.3-0.2\right)\cdot56=5.6\left(g\right)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
19 tháng 1 lúc 22:13

a)

\(4P + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 2P_2O_5\)

b)

Ta có : \(n_P = \dfrac{3,1}{31} = 0,1(mol)\)

Theo PTHH : 

\(n_{P_2O_5} = 0,5n_P = 0,05(mol)\\ n_{O_2} = \dfrac{5}{4}n_P = 0,125(mol)\)

Suy ra : 

\(m_{P_2O_5} = 0,05.142 = 7,1(gam)\\ V_{O_2} = 0,125.22,4 = 2,8(lít)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
19 tháng 1 lúc 22:14

a) PTHH: \(4P+5O_2\underrightarrow{t^o}2P_2O_5\)

b) Ta có: \(n_P=\dfrac{3,1}{31}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{O_2}=0,125mol\\n_P=0,05mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{P_2O_5}=0,05\cdot142=7,1\left(g\right)\\V_{O_2}=0,125\cdot22,4=2,8\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
19 tháng 1 lúc 22:14

1. PTHH: 4P + 5O2 →→ 2P2O5

2. nP=3,1\31=0,1(mol)

Từ PT  nO2=0,125(mol);nP2O5=0,05(mol)

đktc: VO2=0,125.22,4=2,8(l)

3. mP2O5=0,05.142=7,1(g)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
19 tháng 1 lúc 10:57

Ta có : 

\(n_{Fe} = \dfrac{11,2}{56} = 0,2(mol) < n_{CuSO_4} = \dfrac{40}{160} = 0,25\) nên CuSO4 dư.

Theo PTHH : 

\(n_{Cu} = n_{Fe} = 0,2\ mol\\ \Rightarrow m_{Cu} = 0,2.64 = 12,8(gam)\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Trung úy -
19 tháng 1 lúc 10:30

Bài 4: 

4Na + O2 → 2Na2O

nNa = \(\dfrac{4,6}{23}\)= 0,2 mol , nO2  = \(\dfrac{2,24}{22,4}\)= 0,1 mol

\(\dfrac{nNa}{4}\)<\(\dfrac{nO_2}{1}\)=> Sau phản ứng oxi dư , nO2 phản ứng = \(\dfrac{nNa}{4}\)= 0,05 mol

=> nO2 dư = 0,1 - 0,05 = 0,05 mol <=> mO2 dư = 0,05.32= 1,6 gam

a) nNa2O = 1/2 nNa = 0,1 mol 

=> mNa2O = 0,1. 62 = 6,2 gam

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Trung úy -
19 tháng 1 lúc 10:21

Bài 1:

Zn + 2HCl  → ZnCl2  + H2

a) nZn = \(\dfrac{6,5}{65}\)= 0,1 mol , nHCl = \(\dfrac{3,65}{36,5}\)= 0,1 mol

Ta có \(\dfrac{nZn}{1}\)\(\dfrac{nHCl}{2}\)=> Zn dư , HCl phản ứng hết

nZnCl2 = \(\dfrac{nHCl}{2}\)= 0,5 mol => mZnCl2 = 0,5. 136 = 68 gam

b) nH2 = \(\dfrac{nHCl}{2}\) = 0,5 mol => V H2 = 0,5.22,4 = 11,2 lít

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Trung úy -
19 tháng 1 lúc 10:27

Bài 2:

Fe + CuSO4 → FeSO4  + Cu 

nFe = \(\dfrac{11,2}{56}\)= 0,2 mol , nCuSO4 = \(\dfrac{40}{160}\)= 0,25 mol 

Ta thấy nFe < nCuSO4 => Fe phản ứng hết , CuSO4 dư

nCu = nFe = 0,2 mol <=> mCu = 0,2.64 = 12,8 gam

Bài 3:

  2H2 + O2  → 2H2O

nH2 = \(\dfrac{2,24}{22,4}\)= 0,1 mol , nO2 = \(\dfrac{4,48}{22,4}\)= 0,2 mol 

\(\dfrac{nH_2}{2}\)\(\dfrac{nO_2}{1}\) => sau phản ứng oxi dư , nO2 phản ứng = \(\dfrac{nH_2}{2}\)= 0,05 mol

nO2 dư = nO2 ban đầu - nO2 phản ứng = 0,2 - 0,05 = 0,15 mol

=>V O2 dư = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN