Chương IV - Hình trụ. Hình nón. Hình cầu

Nguyễn Việt Lâm
28 tháng 2 lúc 16:43

\(h=2R\)

\(V=h.\pi R^2=2R.\pi R^2=16\pi\)

\(\Rightarrow R^3=8\Rightarrow R=2\Rightarrow h=4\)

\(S_{tp}=2\pi R^2+2\pi Rh=24\pi\) \(\left(cm^2\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
11 tháng 7 2020 lúc 21:33

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

64:2=32(m)

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a(điều kiện: 16<a<32)

Chiều rộng của hình chữ nhật là: 32-a(m)

Theo đề bài, ta có: \(a\left(32-a\right)=192\)

\(\Leftrightarrow32a-a^2-192=0\)

\(\Leftrightarrow-a^2+32a-192=0\)

\(\Leftrightarrow a^2-32a+192=0\)

\(\Leftrightarrow a^2-32a+256-64=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-16\right)^2-8^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-16-8\right)\left(a-16+8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-24\right)\left(a-8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}a-24=0\\a-8=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}a=24\left(nhận\right)\\a=8\left(loại\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy: Chiều dài của hình chữ nhật là 24m

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
30 tháng 6 2020 lúc 13:43

Ta có : \(V_{trụ}=\pi R^2h\)

=> \(V_{mộttétnước}=\pi.\left(\frac{0,6}{2}\right)^2.1=0,09\pi\left(m^3\right)\)

=> V45 téc nước = \(45.V=0,09\pi.45=4,05\pi\left(m^3\right)=4050\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
19 tháng 6 2020 lúc 16:52

không biết vẽ đúng hay sai

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN