Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bùi Thế Nghị
5 tháng 1 lúc 16:15

a) 

Fe  + 2HCl  →  FeCl2  +  H2  (1)

FeO  +  2HCl →  FeCl2  +  H2O  (2)

b) nH2 = \(\dfrac{3,36}{22,4}\)= 0,15 mol . Theo pt (1) => nFe = 0,15 mol , nHCl (1) = 0,3 mol

=> mFe = 0,15.56 = 8,4 gam  mFeO = 12 - 8,4 = 3,6 gam

nFeO = \(\dfrac{3,6}{72}\)= 0,05 mol => nHCl (2) = 0,05 . 2 = 0,1 mol

=> nHCl đã dùng = nHCl (1)  +  nHCl (2) = 0,4 mol

<=> V HCl 2M\(\dfrac{0,4}{2}\)= 0,2 lít

c) Cho hỗn  hợp X vào dung dịch CuSO4 dư thì chỉ có Fe phản ứng

Fe + CuSO4  -->  FeSO4  + Cu

=> nCu = nFe = 0,15 mol

Chất rắn sau phản ứng gồm \(\left\{{}\begin{matrix}FeO\\Cu\end{matrix}\right.\)=> mCR = 0,15.64 + 3,6 = 13,2 gam

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
4 tháng 1 lúc 22:25

\(2C_6H_{11}O_4N_3 + 27CuO \xrightarrow{t^o} 12CO_2 + 3N_2 + 11H_2O + 27Cu\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
1 tháng 7 2020 lúc 22:48

PTHH: \(C_2H_4+3O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+2H_2O\)

Ta có: \(n_{H_2O}=\frac{3,6}{18}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{O_2}=0,3mol\) \(\Rightarrow V_{O_2}=0,3\cdot22,4=6,72\left(l\right)\)

\(\Rightarrow V_{kk}=\frac{6,72}{20\%}=33,6\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN