Chương IV - Dao động và sóng điện từ

lưu uyên
lưu uyên 23 tháng 8 2016 lúc 7:55

Ta có: \frac{2 \pi}{\lambda } = 4\Rightarrow \lambda = \frac{\pi}{2} (m)\Rightarrow v = \lambda .f = \frac{20}{2 \pi}\frac{\pi}{2} = 5 (m)

Bình luận (0)
phynit
phynit Admin 12 tháng 10 2017 lúc 8:43

Cường độ dòng hiệu dụng: \(I=\dfrac{U}{Z}\)

Ta có: \(I_1=I_2\)

\(\Rightarrow \dfrac{U}{Z_1}=\dfrac{U}{Z_2}\)

\(\Rightarrow Z_1=Z_2\)

\(\Rightarrow \sqrt{R^2+(Z_{L1}-Z_{C1})^2}=\Rightarrow \sqrt{R^2+(Z_{L2}-Z_{C2})^2}\)

\(\Rightarrow Z_{L1}-Z_{C1}=Z_{C2}-Z_{L2}\)

\(\Rightarrow Z_{L1}+Z_{L2}=Z_{C1}+Z_{C2}\)

\(\Rightarrow \omega_1.L+\omega_2.L=\dfrac{1}{\omega_1C}+\dfrac{1}{\omega_2C}\)

\(\Rightarrow (\omega_1+\omega_2)L=\dfrac{1}{C}.\dfrac{\omega_1+\omega_2}{\omega_1.\omega_2}\)

\(\Rightarrow \omega_1.\omega_2=\dfrac{1}{LC}\)

Chọn C

Bình luận (0)
phynit
phynit Admin 16 tháng 9 2017 lúc 9:00
Bình luận (1)
Sky SơnTùng
Sky SơnTùng 20 tháng 7 2016 lúc 13:29

\(\omega_1=\frac{2\pi}{T_1}=\frac{10\pi}{3}\)\(\omega_2=\frac{2\pi}{T_2}=\frac{10\pi}{9}\)\(\varphi_2=\omega_2t;\omega_1t=\pi-\varphi_2\)

\(\Rightarrow t=\frac{\pi}{\omega_1+\omega_2}=0,225\left(s\right)\)

Bình luận (0)
Hung nguyen
Hung nguyen 10 tháng 6 2017 lúc 14:14

Để t coi lý thuyết đã. Chứ vật lý 12 còn chưa xem nữa. Xem lý thuyết xong t quay lại liền.

Bình luận (4)
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes 10 tháng 6 2017 lúc 14:31

Nói luôn là nguồn : CÁC DẠNG BT & PPG ***** 12

P.s : Ko có trên mạng nhé !

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 10 tháng 6 2017 lúc 15:39

12 chưa học để năm hết năm sau , hết 12 tôi nhờ chị bảy nha!

Bình luận (1)
Hai Yen
Hai Yen 29 tháng 3 2015 lúc 22:42

\(\lambda = cT= c.2\pi.\sqrt{LC}\)

=> \(L = \frac{\lambda_1 ^2}{c^2.4\pi^2.C_1} = 7,6 \mu H.\)

Do L không đổi nên để thu được sóng 91 m thì

\(C_2 = \frac{\lambda_2 ^2}{c^2.4\pi^2.L} = 306,7 pF.\)

=> Tăng thêm điện dung của tụ thêm \(306,7-300= 6,7pF.\)

Chọn đáp án.C.

 

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn 17 tháng 8 2016 lúc 11:28

Từ công thức :λ =2IIc\sqrt{LC } =>C = \frac{\lambda ^{2}}{4.\pi ^{2}.c^{2}.L} =>C = λ2

=>\frac{C'}{C} =\left ( \frac{\lambda _{1}}{\lambda _{2}} \right )^{2} = \left (\frac{91}{90} \right )^{2} =>C ' = \left (\frac{91}{90} \right )^{2} C =306,7(pF)

Vậy phải tăng điện dung của tụ thêm :

 ∆C = c’ –c = 6,7PF

=> Đáp án C.

Bình luận (0)
Hoang Hung Quan
Hoang Hung Quan 17 tháng 5 2017 lúc 22:42

Giải:

Cho \(q_1=10^{-9}C\)\(i_1=6mA\)\(4q_1^2+q^2_2=1,3.10^{-17}\left(1\right)\)

Thay \(q_1=10^{-9}C\) vào \(\left(1\right)\) ta có:

\(4q^2_1+q_2^2=1,3.10^{-17}\left(1\right)\Rightarrow q_2=3.10^{-9}C\)

\(4q_1^2+q^2_2=1,3.10^{-17}\) lấy đạo hàm 2 vế theo thời gian \(t\)

\(\Rightarrow8q_1i_1+2q_2i_2=0\left(2\right)\)

Thay \(q_1=10^{-9}C\)\(i_1=6mA\)\(q_2=3.10^{-9}C\) vào \(\left(2\right)\) ta có:

\(8q_1i_1+2q_2i_2=0\Rightarrow i_2=8mA\)

Vậy ta chọn \(C.\)

Bình luận (0)
Hai Yen
Hai Yen 25 tháng 1 2015 lúc 23:06

Chú ý: dòng điện tức thời  \(i = \frac{dq(t)}{dt} = q(t)'\)

\(4q_1(t)^2+q_2(t)^2 = 1,3.10^{-17} .(1)\)

Lấy đạo hàm 2 vễ  phương trình (1). Chú ý  \((q(t)^n)' = n.q(t)^{n-1}.q(t)'\)

=> \(4.2.q_1(t).q_1(t)' + 2.q_2(t).q_2(t)' = 0\) 

=> \(8q_1.i_1 + 2q_2i_2 = 0.(2)\)

Tại thời điểm t có \(q_1 = 10^{-9}C\) . Thay vào \((1)\) => \(q_2 =\sqrt{ 1,3.10^{-17} - 4.10^{-18}} = 3.10^{-9} C.\)

Thay \(q_1 = 10^{-9}C;i_1 = 6mA; q_2 = 3.10^{-9}C \) vào \((2)\)  ta được \(i_2 = -8mA.\)

=> Cường độ dòng thứ hai là 8mA. (độ lớn)

Chọn đáp án. C. 8mA

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN