Chương IV- Các định luật bảo toàn

Hân Ngọc
9 tháng 5 2020 lúc 8:06

chọn mốc thế năng ở mặt đất

Cơ năng của vật là:

\(W=Wt+Wđ=\frac{1}{2}mv_0^2+mgh_0=\frac{1}{2}0,2.8^2+0,2.10.8=22,4\left(J\right)\)

a, Độ cao cực đại mà vật đạt được:

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

\(W=Wt\Rightarrow h_{max}=\frac{W}{mg}=\frac{22,4}{0,2.10}=11,2\left(m\right)\)

b, Vận tốc khi chạm đất là:

\(W=Wđ\Leftrightarrow W=\frac{1}{2}mv^2\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2.W}{m}}=\sqrt{\frac{2.22,4}{0,2}}=4\sqrt{14}\) m/s

c, Vị trí thế năng bằng động năng: \(Wt=Wđ\)

\(W=Wt+Wđ=2Wt\Leftrightarrow W=2mgh\Rightarrow h=\frac{W}{2mg}=\frac{22,4}{2.0,2.10}=5,6\left(m\right)\)

d, Vận tốc khi \(Wđ=2Wt\Rightarrow Wt=\frac{1}{2}Wđ\)

\(W=Wt+Wđ=\frac{1}{2}Wđ+Wđ=\frac{3}{2}Wđ\)

\(\Leftrightarrow W=\frac{3}{2}\frac{1}{2}mv^2\Rightarrow v=\sqrt{\frac{4W}{3.m}}=\frac{8\sqrt{21}}{3}\)m/s

e, Vận tốc của vật khi ở độ cao 6m là:

\(W=Wt_{6m}+Wđ_{6m}\Rightarrow Wđ_{6m}=22,4-mgh_{6m}=10,4\) J

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}mv^2=10,4\Rightarrow v=\sqrt{\frac{10,4.2}{0,2}}=2\sqrt{26}\)m/s

f, Vị trí để vận tốc của vật bằng 3m/s

\(W=Wt+Wđ\Leftrightarrow Wt=W-Wđ=22,4-\frac{1}{2}.0,2.3^2=21,5\) J

\(\Leftrightarrow mgh=21,5\Rightarrow h=\frac{21,5}{0,2.10}=10,75\left(m\right)\)

Bình luận (0)
Alayna
8 tháng 5 2020 lúc 21:16

Chương IV- Các định luật bảo toàn

Bình luận (0)
Hanako-kun
7 tháng 5 2020 lúc 22:03

Kéo cho dây hợp với phương thẳng đứng một góc là bao nhiêu bạn?

Bình luận (0)
tan nguyen
7 tháng 5 2020 lúc 16:27

đề thiếu

Bình luận (0)
tan nguyen
7 tháng 5 2020 lúc 16:55

giải

đổi 5cm = 0,05m

a)cơ năng của vật

\(W=\)\(Wt+\)\(Wd=\frac{1}{2}.k.\left(\Delta l^2\right)+0=\frac{1}{2}.250.\left(0,05^2\right)+0=0,3125\left(J\right)\)

b)\(W=\)\(Wd+\text{W}\text{t}\text{ }\)

W\(d_{max}\) khi \(Wt=0\)

\(\Leftrightarrow0,3125=\frac{1}{2}.m.v^2_{max}\)

\(\Leftrightarrow v^2_{max}=\frac{0,3125}{\frac{1}{2}.0,1}=6,25m/s\)

\(\Leftrightarrow v_{max}=\sqrt{6,25}=2,5m/s\)

c)khi động năng bằng cơ năng

áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

W=Wt'+Wd'

\(\Leftrightarrow0,3125=2.\frac{1}{2}.k.\left(\Delta l'\right)^2\)

\(\Rightarrow\Delta l'=\frac{\sqrt{2}}{40}m\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
6 tháng 5 2020 lúc 16:22

ta có :

Wđ=1\2.m.v2

=>3=1\2.3.v2

=>V=1,41 m\s

Bình luận (0)
nguyen thi vang
5 tháng 5 2020 lúc 23:15

1:

GIẢI :

a) \(W=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}.2.5^2=25\left(J\right)\)

b) Wđ = 1/2Wt <=> 2Wđ = Wt

=> \(W=W_đ+W_t=3W_đ\)

<=> \(25=3.\frac{1}{2}.2.v^2\)

=> v = \(\frac{5\sqrt{3}}{3}\approx3m/s\)

Bình luận (0)
nguyen thi vang
5 tháng 5 2020 lúc 23:20

2) h = 40(m); m =1kg; g=10m/s2

a) W=?

b) v =? khi Wđ = Wt

GIẢI ;

a) \(W_t=mgh=1.10.40=400\left(J\right)\)

Tại vị trí thả Wđ =0J => W= 400J

b) \(W=W_đ+W_t=2W_đ\)

<=> \(400=2.\frac{1}{2}.1.v^2\)

=> v = 20m/s.

Bình luận (0)
nguyen thi vang
5 tháng 5 2020 lúc 23:29

3) GIẢI :

a) \(W=W_đ+W_t=0,48\left(J\right)\)

b) Wt = 3Wđ => \(W_đ=\frac{1}{3}W_t\)

=> \(W=W_t+W_đ=W_t+\frac{1}{3}W_t=\frac{4}{3}W_t\)

<=> 0,48 = \(\frac{4}{3}.0,02.10.z\)

=> z= 1,8 (m)

Bình luận (0)
nguyen thi vang
5 tháng 5 2020 lúc 23:35

GIẢI :

a) \(W=\frac{1}{2}mv^2=25\left(J\right)\)

b) \(W_đ=\frac{1}{2}W_t\) => 2Wđ= Wt

=> \(W=W_t+W_đ=2W_đ+W_đ=3W_đ\)

=> \(25=3.\frac{1}{2}.2.v'^2\)

=> v' = \(\frac{5\sqrt{3}}{3}\) (m/s)

Bình luận (0)
Bảo Tống Gia
5 tháng 5 2020 lúc 12:45

Ai giúp với ạ

Bình luận (0)
nguyen thi vang
5 tháng 5 2020 lúc 23:41

m = 5 tấn = 5000kg

v =54km/h =15m/s

=> Động năng của vật là :

\(W_đ=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}.5000.15^2=562500\left(J\right)\)

Khi v =0 => Wđ = Ang = Fh.s = 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN