Chương IV- Các định luật bảo toàn

Minh Nguyệt
29 tháng 5 2020 lúc 12:46

Chọn mốc thế năng trọng trường tại mặt đất

Gọi vị trí lúc đầu là O, vị trí Wt = 3Wđ là M

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vật tại O và M:

WO = WM = Wt + Wđ = 4Wt

=> mghM = 4mghM ⇔ hM = 1 m

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
22 tháng 5 2020 lúc 22:42
https://i.imgur.com/baBmZW8.jpg
Bình luận (0)
Minh Nguyệt
20 tháng 5 2020 lúc 17:14

a. Chọn mốc thế năng trọng trường tại mặt đất

Gọi vị trí của vật tại đỉnh là A, chân dốc là B

Do không có ma sát nên cơ năng được bảo toàn: WA = WB

=> \(mgSsin30\) = \(\frac{mv_B^2}{2}\) => vB = \(5\sqrt{2}\) (m/s)

b. Do chuyển động có ma sát nên áp dụng định lí biến thiên cơ năng:

Ams = WB - WA

=> -μmgcos30S = \(\frac{mv^2_B}{2}\) - mgSsin30

=> -0,1. 0,2. 10.cos30.5 = \(\frac{0,2v^2_B}{2}\) - 0,2. 10.5. sin30

=> vB ∼ 6,4 (m/s)

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
19 tháng 5 2020 lúc 23:01

a/ \(W=W_d=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m.7^2=\frac{49}{2}m\left(J\right)\)

b/ \(W_t=mgh=10mh\)

Cơ năng bảo toàn: \(W=W_t\Leftrightarrow10mh=\frac{49}{2}m\Leftrightarrow h=2,45\left(m\right)\)

c/ \(W_t=4W_d\Rightarrow W=W_t+\frac{1}{4}W_t=\frac{5}{4}W_t=\frac{5}{4}mgh'\)

\(\Leftrightarrow\frac{49}{2}m=\frac{5}{4}.10mh'\Leftrightarrow h'=1,96\left(m\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN