Chương IV- Các định luật bảo toàn

Nguyen Quynh Huong
5 tháng 6 2020 lúc 21:50

chọn (+) cùng chiều vật 1

a, T = m1.V1 + m2.V2

= 1,5.(3+5) = 12 kg.m/s

b, T = m1.V1 + m2.V2

= 1,5.(3-5) = -3 kg.m/s

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
3 tháng 6 2020 lúc 21:15
https://i.imgur.com/gLpZPpA.jpg
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN