Chương III : Thống kê

ミ☆HP_NQ☆彡
ミ☆HP_NQ☆彡 15 tháng 1 lúc 19:29

 

hình tự vẽ: Xét t/g ABD và t/g BDE có:

góc ABD= góc DBE (gt)

góc A= góc E (=90o)

BD là cạnh chung

⇒⇒T/g ABD= t/g BDE ( cạnh huyền-góc nhọn )

⇒⇒AB=BE (hai cạnh tương ứng ).

Bình luận (0)
Thịnh Gia Vân
Thịnh Gia Vân 5 tháng 1 lúc 19:39

undefined

Bình luận (0)
Moewpeo
Moewpeo 20 tháng 12 2020 lúc 18:04

A=120:{60:[(3mux2 + 4mux2)-5]}

A=120:{60[(9+16)-5]}

A=120:{60[25-5]}

A=120:{60.20}

A=120:1200

A=0,1

Bình luận (0)
Trần Hoàng Phúc
Trần Hoàng Phúc 20 tháng 12 2020 lúc 18:06

ko cos mays tính à

Bình luận (0)
Trần Đinh Phương Anh
Trần Đinh Phương Anh 20 tháng 12 2020 lúc 19:45

A=120:{60:[(3mux2 + 4mux2)-5]}

A=120:{60[(9+16)-5]}

A=120:{60[25-5]}

A=120:{60.20}

A=120:1200

A=0,1

Bình luận (0)
Thịnh Gia Vân
Thịnh Gia Vân 13 tháng 12 2020 lúc 19:42

Để \(P=\dfrac{3n+2}{n-1}\) là số nguyên thì:

\(3n+2⋮n-1\)

\(\Rightarrow3\left(n-1\right)+5⋮n-1\)

\(\Rightarrow5⋮n-1\)

=> \(n-1\inƯ\left(5\right)=\left\{1;-1;5;-5\right\}\)

Ta có các trường hợp sau:

\(\left[{}\begin{matrix}n-1=1\\n-1=-1\\n-1=5\\n-1=-5\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}n=2\\n=0\\n=6\\n=-4\end{matrix}\right.\)

Vậy khi \(n\in\left\{2;0;6;-4\right\}\) thì \(P=\dfrac{3n+2}{n-2}\) là số nguyên.

 

Bình luận (0)
Não Gà
Não Gà 3 tháng 11 2020 lúc 11:37

100-|x+1|=90

+TH1

100-|x+1|=90

⇒100-x+1=90

⇒100-x=89

⇒x=19

+TH2

100-|x+1|=90

⇒100--(x+1)=90

⇒100-x-1=90

⇒100-x=91

⇒x=9

Vậy x∈{19,9}

Bình luận (0)
Dương Hoàng Thùy
Dương Hoàng Thùy 3 tháng 11 2020 lúc 11:39

100- |x+1|=90

<=> |x+1|=100- 90

<=>|x+1|=10

<=>\(\left[{}\begin{matrix}x+1=10\\x+1=\left(-10\right)\end{matrix}\right.\)

<=>\(\left[{}\begin{matrix}x=9\\x=-11\end{matrix}\right.\)

Vậy x1=9

x2=-11

Bình luận (0)
Não Gà
Não Gà 3 tháng 11 2020 lúc 11:42

100-|x+1|=90

+TH1

100-|x+1|=90

⇒100-x+1=90

⇒100-x=89

⇒x=-11

+TH2

100-|x+1|=90

⇒100--(x+1)=90

⇒100-x-1=90

⇒100-x=91

⇒x=9

Vậy x∈{-11,9}

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 17 tháng 10 2020 lúc 9:24

a) Giá tiền của một đôi giày sau khi giảm là:

\(1000000-\left(1000000\cdot10\%\right)=900000\)(đồng)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN