Chương III. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 12 tháng 1 lúc 17:08

Câu 1 : 

\(n_C = \dfrac{1 000 000.92\%}{12} = \dfrac{230000}{3}(mol)\\ \Rightarrow n_{CO} = n_C.H\% = \dfrac{230000}{3}.85\% = \dfrac{195500}{3}(mol) \\ V_{CO} = \dfrac{195500}{3}.22,4 = 1459733,33(lít)\)

Câu 2 : 

\(n_{C\ pư} = n_{CO} = \dfrac{1428.1000}{22,4} = 63750(mol)\\ n_{C\ đã\ dùng} = \dfrac{63750}{80\%} = 79687,5(mol)\\ m_{than} = \dfrac{m_C}{92\%} = \dfrac{79687,5.12}{92\%} = 1039402,1(gam)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Mạnh Tuấn
Nguyễn Mạnh Tuấn 29 tháng 12 2020 lúc 23:10

\(\begin{array}{l} a,\\ PTHH:\\ AlCl_3+3KOH\to Al(OH)_3\downarrow+3KCl\ (1)\\ 2Al(OH)_3\xrightarrow{t^o} Al_2O_3+3H_2O\ (2)\\ b,\\ n_{KOH}=\dfrac{3,36}{56}=0,06\ (mol)\\ Theo\ pt\ (1):\ n_{AlCl_3}=\dfrac{1}{3}n_{KOH}=0,02\ (mol)\\ \Rightarrow m_{AlCl_3}=0,02\times 133,5=2,67\ (g)\\ c,\\ Theo\ pt\ (1):\ n_{Al(OH)_3}=\dfrac{1}{3}n_{KOH}=0,02\ (mol)\\ Theo\ pt\ (2):\ n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{Al(OH)_3}=0,01\ (mol)\\ \Rightarrow m_{Al_2O_3}=0,01\times 102=1,02\ (g)\end{array}\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 25 tháng 12 2020 lúc 22:55

cái này nên sang box văn

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 6 tháng 11 2020 lúc 20:17

Bạn bổ sung thêm đề nhé!

Bình luận (0)
Khoa
Khoa 2 tháng 10 2020 lúc 13:16

Gọi số mol của các muối trên lần lượt là a, b, c (mol)

=> 126a + 142b + 104c = 10 (1)

\(n_{SO_2}=\frac{1,008}{22,4}=0,045\left(mol\right)\)

PTHH: \(Na_2SO_3+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+SO_2+H_2O\)

_________a---------------------------------------->a______________(mol)

\(2NaHSO_3+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2SO_2+2H_2O\)

___c------------------------------------------->c__________________(mol)

=> a + c = 0,045 (2)

2,5g A chứa \(\left\{{}\begin{matrix}Na_2SO_3:0,25a\left(mol\right)\\Na_2SO_4:0,25b\left(mol\right)\\NaHSO_3:0,25c\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(n_{NaOH}=0,015.0,5=0,0075\left(mol\right)\)

PTHH: \(NaHSO_3+NâOH\rightarrow Na_2SO_3+H_2O\)

________0,25c-------->0,25c______________________(mol) => 0,25c = 0,0075

=> c = 0,03 (mol) (3)

(1)(2)(3) => \(\left\{{}\begin{matrix}a=0,015\left(mol\right)\\b=0,035\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\%m_{Na_2SO_3}=\frac{0,015.126}{10}.100\%=18,9\%\)

\(\%m_{Na_2SO_4}=\frac{0,035.142}{10}.100\%=49,9\%\)

%\(m_{NaHSO_3}=\frac{0,03.104}{10}.100\%=31,2\%\)

Bình luận (0)
Khoa
Khoa 30 tháng 9 2020 lúc 18:50

CTHH: \(Fe_xO_y\)

Ta có: \(\frac{56x}{16y}=\frac{7}{3}\)

=> \(\frac{x}{y}=\frac{2}{3}\)

=> CTHH: Fe2O3

Bình luận (0)
Lê Quỳnh Anh
Lê Quỳnh Anh 29 tháng 9 2020 lúc 10:48

Ta có pthh : A + 2HCl ➞ ACl2 + H2

nH2=\(\frac{6,72}{22,4}\) = 0,3 mol ; nA = \(\frac{7,2}{MA}\)

Theo pthh : nA= nH2 => \(\frac{7,2}{MA}\) = 0,3 mol

=> MA = 24 => A là kim loại Mg

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN