Chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 : Cho \(\Delta ABC\), kẻ 3 đường trung tuyến đồng quy tại G, 3 đường cao đồng quy tại H, 3 đường trung trực đồng quy tại O. Nhận xét về 3 điểm G, H, O.

Câu 2 : Cho tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\)

CM : \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=\dfrac{a^2+c^2}{b^2+d^2}=\dfrac{a^2-c^2}{b^2-d^2}\).

Câu 3 : Thế nào là đường tròn ngoại tiếp tam giác ? Tâm của nó nằm ở đâu ?

Câu 4 : Thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác ? Tâm của nó nằm ở đâu ?

Câu 5 : Kết quả điều tra cho thấy số điểm kiểm tra của học sinh lớp 7A1.

10 9 8 7 8 9 9 10 9 7
9 9 8 7 7 8 10 9 9 10
10 10 10 9 9 7 8 9 10 10

ɑ, Tính trung bình cộng các giá trị.

b, Tính mốt các giá trị.

c, Tính tần suất các giá trị.

d, Dựng biểu đồ.

Câu 6 : Cho 2 đa thức :

\(P=x+y-z+\dfrac{1}{2}xy\cdot x^2y^2+x^2y-\dfrac{1}{z}\)

\(Q=\dfrac{1}{2}x+xyz^3-xy+z^2\cdot2:\dfrac{y}{2}+\dfrac{2}{3}z\)

Con hãy tính : \(P+Q\text{, }P-Q\).

Câu 7 : Thế nào là đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu ?

Câu 8 : 3 bạn Hạnh, Phượng, Duyên đi học :

Quãng đường từ nhà Hạnh đến trường là AD

Quãng đường từ nhà Phượng đến trường là BD

Quãng đường từ nhà Duyên đến trường là CD

Hỏi đường đi học của bạn nào đi học dài nhất ?

Trường A B C D

Câu 9 : Viết giả thiết, kết luận của định lý sau :

Trong 1 tam giác vuông, 2 góc nhọn phụ nhau.

A B c

GT KL ABC vuông <B + <C = 90 0

Câu 10 : Quan hệ giữa các tập hợp đã học (hs tự chú thích)

\(\mathbb{N}^{\circledast}\subset\mathbb{N}\subset\mathbb{Z}\subset\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}\)

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.