CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Trần Hữu Tuyển
22 tháng 6 2017 lúc 21:02

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/43901.html

Bình luận (0)
Ngô Thanh Sang
22 tháng 6 2017 lúc 21:06

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (4)
Nguyễn Thị Phương Thảo
31 tháng 3 2019 lúc 20:22

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (1)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (2)

a)Theo PT1:

nKClO3= \(\frac{a}{122,5}\)(mol)

nKCl= nKClO3= \(\frac{a}{122,5}\)(mol)

Theo PT2:

nKMnO4= \(\frac{b}{158}\)(mol)

nK2MnO4= 2nKMnO4= 2.\(\frac{b}{158}\)= \(\frac{b}{79}\)(mol)

nMnO2= 2nKMnO4= 2.\(\frac{b}{158}\)= \(\frac{b}{79}\)(mol)

Theo đề bài, ta có phương trình:

\(\frac{a}{122,5}\).74,5 = \(\frac{b}{79}\). 197 + \(\frac{b}{79}\).87

Tỉ lệ: \(\frac{a}{b}\)= \(\frac{122,5.\left(197+87\right)}{2.158.74,5}\)

\(\frac{a}{b}\)≃1,78

b) Theo đề bài ta có:

VO2(1) : VO2(2)= \(\frac{3a}{2}\).22,4 : \(\frac{b}{2}\).22,4=3.\(\frac{a}{b}\)= 4,43

Bình luận (0)
Pham Van Tien
7 tháng 12 2015 lúc 22:03

HD:

2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2 (1)

Mg + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2 (2)

AlCl3 + 3NaOH \(\rightarrow\) Al(OH)3 + 3NaCl (3)

MgCl2 + 2NaOH \(\rightarrow\) Mg(OH)2 + 2NaCl (4)

Al(OH)3 + NaOH \(\rightarrow\) NaAlO2 + 2H2O (5)

Kết tủa thu được cuối cùng chỉ là Mg(OH)2 vì Al(OH)3 đã tan hết do NaOH dư.

Mg(OH)2 \(\rightarrow\) MgO + H2O (6) Như vậy 4 g chất rắn là của MgO (0,1 mol) và như vậy số mol của Mg ban đầu là 0,1 mol, tức là 2,4 g Mg và còn lại là 24 - 2,4 = 21,6 g Al.

Theo pt (1) và (2) số mol của HCl = 3nAl + 2nMg = 3.21,6/27 + 2.0,1 = 1,0 mol. Thể tích HCl đã dùng là V = 1,0/2 = 0,5 lít = 500 ml.

 

Bình luận (1)
Pham Van Tien
7 tháng 12 2015 lúc 22:05

% khối lượng của Mg = 2,4/24 = 10%; của Al = 90%.

Bình luận (0)
Pham Van Tien
8 tháng 12 2015 lúc 21:37

Bạn ko hiểu chỗ nào thì bạn hỏi để mình sẽ giải thích, lời giải nói chung là chi tiết rồi

Bình luận (37)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN