CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
11 giờ trước (15:47)

\(n_{CO_2}=\dfrac{0.392}{22.4}=0.0175\left(mol\right)\)

\(n_{SO_2}=\dfrac{2.24}{64}=0.035\left(mol\right)\)

\(X+O_2\underrightarrow{t^0}CO_2+SO_2\)

\(\Rightarrow Xchứa:C,S\)

\(CT:C_xS_y\)

\(x:y=0.0175:0.035=1:2\)

\(CT:CS_2\)

Chúc bạn học tốt <3

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
Hôm qua lúc 20:10

a)

\(n_C = n_{Fe_3C} = \dfrac{18}{180} = 0,1\ mol\\ m_C = 0,1.12 = 1,2(gam)\)

b)

\(n_C = 2n_{C_2H_6} = 2.\dfrac{3,6.10^{22}}{6.10^{23}} = 0,12\ mol\\ m_C = 0,12.12 =1,44(gam)\)

c)

\(n_C = n_{CO_2} = \dfrac{3,36}{22,4} = 0,15(mol)\\ m_C = 0,15.12 = 1,8(gam)\)

d)

\(n_C = 12.n_{C_{12}H_{22}O_{11}} = 12.\dfrac{8,55}{342} = 0,3\ mol\\ m_C = 0,3.12= 3,6(gam)\)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
20 tháng 1 lúc 18:44

\(3Fe+2O_2\underrightarrow{t^0}Fe_3O_4\)

\(Fe_3O_4++4H_2\underrightarrow{t^0}4Fe+4H_2O\)

\(H_2O+SO_3\rightarrow H_2SO_4\)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

Chắc phía sau là chuỗi khác nhỉ , vì H2 không phản ứng với chất nào sinh ra KMnO4 

\(2KMnO_4\underrightarrow{t^0}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

\(H_2+\dfrac{1}{2}O_2\underrightarrow{t^0}H_2O\)

\(Na+H_2O\rightarrow NaOH+\dfrac{1}{2}H_2\)

\(CuO+H_2\underrightarrow{t^0}Cu+H_2O\)

Bình luận (0)

3 Fe + 2 O2 -to-> Fe3O4

Fe3O4 +4 H2 -to-> 3 Fe + 4 H2O

H2O + SO3 -> H2SO4

H2SO4 + Mg -> MgSO4 + H2

H2 ra KMnO4 nên xem lại 

2 KMnO4 -to-> K2MnO4 + MnO2 + O2

O2 + 2 H2 -to-> 2 H2O

H2O -đp-> H2 + 1/2 O2

H2 + CuO -to-> Cu + H2O

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
20 tháng 1 lúc 12:30

a)

\(m_{CaCO_3} = 250.1000.75\% = 187500(kg)\\ \Rightarrow n_{CaCO_3} = \dfrac{187500}{100} = 1875(kmol)\\ CaCO_3 \xrightarrow{t^o} CaO + CO_2\)

Theo PTHH : \(n_{CaO} = n_{CaCO_3} = 1875\ mol\\ \Rightarrow m_{CaO} = 1875.56 = 105000(kg)\)

b)

\(n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = 1875\ mol\\ \Rightarrow V_{CO_2} = 1875.22,4 = 42000(lít)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
19 tháng 1 lúc 14:56

Theo định luật bào toàn khối lượng thì tổng khối lượng các chấtsau phản ứng bằng với tổng khối lượng các chất trước phản ứng.

\(PTHH:BaCl_2+Na_2SO_4\rightarrow BaSO_4+2NaCl\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
19 tháng 1 lúc 16:45

Khi trộn lẫn hai dung dịch BaCl2 và Na2SO4 thì khối lượng dung dịch giảm sau phản ứng do có kết tủa trắng (BaSO4 tạo thành).

\(BaCl_2 + Na_2SO_4 \to BaSO_4 + 2NaCl\)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng :

m = \(m_{dung\ dịch\ BaCl_2} + m_{dung\ dịch\ Na_2SO_4} - m_{BaSO_4}\)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
18 tháng 1 lúc 20:46

Bạn chỉnh sửa lại câu hỏi để các bạn hiểu và giải được nhé.

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
15 tháng 1 lúc 21:49

\(n_{KClO_3}=\dfrac{10^6}{122.5}\left(mol\right)\)

\(2KClO_3\underrightarrow{t^0}2KCl+3O_2\)

\(\dfrac{10^6}{122.5}.....\dfrac{10^6}{122.5}\)

\(m_{KCl}=\dfrac{10^6}{122.5}\cdot74.5\simeq0.61\left(tấn\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
15 tháng 1 lúc 14:21

Coi \(m_{H_2SO_4} = 98(gam)\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4} = \dfrac{98.5\%}{98} = 0,05(gam)\)

Gọi n là hóa trị của kim loại M.

2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2

\(\dfrac{0,1}{n}\).....0,05............\(\dfrac{0,05}{n}\).......0,05..........(mol)

Ta có :

\(m_{dd} = m_M + m_{dd\ H_2SO_4} - m_{H_2} = \dfrac{0,1}{n}M + 98 - 0,05.2 = \dfrac{0,1M}{n} + 97,9(gam)\)

\(m_{muối} = \dfrac{0,05}{n}(2M + 96n) = \dfrac{0,1M}{n} + 4,8(gam)\)

Suy ra: 

\(C\%_{muối} = \dfrac{ \dfrac{0,1M}{n} +4,8}{ \dfrac{0,1M}{n}+97,9} .100\% = 6,05\%\)

Suy ra M = 12n

Với n = 2 thì M = 24(Mg)

Bình luận (0)
:vvv
14 tháng 1 lúc 23:18

Bài này biết làm nhưng thấy số xấu nên hỏi cho chắc ăn:vv

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
15 tháng 1 lúc 8:54

2KClO3  → 2KCl  + 3O2 

nKClO3 = \(\dfrac{1}{122,5}\)= nKCl

=> mKCl = \(\dfrac{1}{122,5}\).74.5 ≃ 0,61 tấn

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN