Chương III- Dòng điện trong các môi trường

Yến Nguyễn
Thiếu tá -
13 tháng 1 lúc 12:26

Đổi 0,4mm = 0,0004m , 40cm = 0,4m

Số vòng quấn trên ống dây 40cm:

\(N=\dfrac{l}{d}=\dfrac{0,4}{0,0004}=1000\) vòng

Số vòng quấn trên ống dây 1m:

n = \(\dfrac{N}{l}=\dfrac{1000}{0,4}=2500\) vòng

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
3 tháng 1 lúc 23:32

- Ghép 4 bộ song song.

\( \Rightarrow E_{b}=E_1=2(V)\)

\(r_b=\dfrac{r}{4}=0,5 (Ω)\).

Bình luận (2)
Trần Ái Linh
3 tháng 1 lúc 23:41

\(r_b=\dfrac{r}{4}=0,25 (Ω) \\ \Rightarrow\) C.

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
2 tháng 1 lúc 21:41

Hình vẽ ?

Bình luận (1)
hhy-chy
Thượng tá -
17 tháng 12 2020 lúc 17:59

\(m=\dfrac{I.A.t}{F.n}=\dfrac{2.108.3.60}{96500.1}\approx0,4\left(kg\right)\)

\(m=D.V=D.S.h\Rightarrow h=\dfrac{m}{D.S}\approx0,056\left(m\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN