Chương III: Di truyền học quần thể

Mai Hiền
13 tháng 12 2020 lúc 12:02

aa = 360/ 1000 = 0,36

-> qa = 0,6

-> pA = 0,4

Loại bỏ hoàn toàn các cá thể có KG đồng hợp trội, qua quá trình ngẫu phối, tần số alen ở F2 là:

pA = 0,4 : (1 + 2 . 0,4) = 2/9

-> qa = 7/9

-> Ở F3: 4/81 AA : 28/81 Aa : 49/81 aa

 

Bình luận (0)
Ṇĝuŷėṇ Ħỏǡŋġ
8 tháng 12 2020 lúc 16:14

Với 1 gen nằm trên cặp NST thường có 2 alen

Bình luận (0)
Mai Hiền
8 tháng 12 2020 lúc 16:23

3n = 12 -> n = 4

a.

Số KG đồng hợp: 24 = 16 KG

Câu b và c để bài không rõ ràng em nhé
Bình luận (0)
Mai Hiền
8 tháng 12 2020 lúc 15:42

2n = 8 -> n = 4

a.

Các đột biến thể một có tối đa: 4 . 9 . (\(\frac{9.10}{2}\))3

b.

Các đột biến thể ba có tối đa: 4 . \(\frac{9.10.11}{1.2.3}\) . (\(\frac{9.10}{2}\))3

c. Các đột biến thể bốn có tối đa: 4 . \(\frac{9.10.11.12}{1.2.3.4}\) . (\(\frac{9.10}{2}\))3 d. Các đột biến thể bốn có tối đa: 4 . (\(\frac{9.10}{2}\))3
Bình luận (0)
Mai Hiền
7 tháng 12 2020 lúc 16:56

2n = 12 -> n = 6

Trên NST thường, số KG tối đa là: (3.4:2)5 = 7776

Trên NST giới tính, hình thành thế ba (XXX, XXY, XYY)

Số KG tối đa là: \(\frac{5.\left(5+1\right).\left(5+2\right)}{3!}+\frac{5.\left(5+1\right)}{2!}+5=55\)

Số KG tối đa: 7776 . 55 = 427680

Bình luận (0)
Mai Hiền
7 tháng 12 2020 lúc 17:03

2n = 8 -> n = 4

Trên NST thường, số KG tối đa là: (2.3:2)3 = 27

Trên NST giới tính, xuất hiện đột biến thế ba (XXX, XXY, XYY), số KG tối đa là: \(\frac{2.\left(2+1\right).\left(2+2\right)}{3!}+\frac{2.\left(2+1\right)}{2!}+2=9\)

Số KG tối đa: 27 . 9 = 243

Bình luận (0)
Mai Hiền
7 tháng 12 2020 lúc 15:47

KG dị hợp gen I là: 2.1/2 = 2

KG dị hợp gen II là: 4.3/2 = 6

KG dị hợp gen III là: 6.5/2 = 15

-> KG dị hợp cả 2 căp gen la: 2.6.15 = 180KG

Bình luận (0)
Mai Hiền
6 tháng 12 2020 lúc 13:54

Số KG trên locut A: 4.5/2 = 10KG

Số KH trên locut A: 4 KH

Số KG trên locut B: 5.6/2 = 15KG

Số KH trên locut B: 5 + 3C2 = 8 KH

Số KG trên locut D: 5.6/2 = 15KG

Số KH trên locut D: 5 + 3C2 + 2C2 = 9 KH

Số KG trên locut E: 6.7/2 = 21 KG

Số KH trên locut E: 6 + 3C2 + 3C2 = 12 KH

Số KG trên locut F: 6.7/2 = 21 KG

Số KH trên locut F: 6 + 3C2 = 9 KH

Số loại KG tối đa = 10 . 15 . 15 . 21 . 21 = 992250 KG

Số loại KH tối đa = 4 . 8 . 9 . 12 . 9 = 3104 KH

Bình luận (0)
Mai Hiền
6 tháng 12 2020 lúc 14:15

Số KG dị hợp gen I: 2.1/2 = 2 KG

Số KG dị hợp gen II: 3.2/2 = 3KG

=> Số KG dị hợp 2 cặp gen: 2.3 = 6 KG

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN