Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

P: AAaa ( Qủa đỏ)  x Aaaa (Qủa đỏ)

G(P): (1/6AA:4/6Aa:1/6aa) x (3/6Aa:3/6aa)

F1: 3/36AAAa:15/36AAaa:15/36Aaaa:3/36aaaa 

Qủa đỏ: 33/36\(\approx91,667\%\)

Bình luận (0)

undefined

Bình luận (5)
Mai Hiền
3 tháng 1 lúc 16:34

P: AaBb x AaBb

F1: 9 A-B- (quả dẹt) : 6 A-bb + aaB- (6 quả tròn) : 1 aabb (1 quả dài)

Cho bí quả tròn (A-bb + aaB-) tạp giao, ta có:

(1/6 AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb) x (1/6 AAbb : 2/6Aabb : 1/6aaBB : 2/6aaBb)

-> (1/3 Ab : 1/3aB : 1/3ab) x (1/3 Ab : 1/3aB : 1/3ab)

-> A-B- = 1/3 . 1/3 . 2 = 2/9 (quả dẹt)

Bình luận (0)
Mai Hiền
29 tháng 12 2020 lúc 17:43

 Cho F1 tự thụ phấn , thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 15 cây hoa màu đỏ 1 cây hoa màu trắng  -> F1 dị hợp 2 cặp gen

-> F1 có KG: AaBb

Kiểu hình: (A-B-, A-bb, aaB- qui định hoa đỏ; aabb qui định hoa trắng)

P: AAbb x aaBB

GP: Ab x aB

F1: AaBb

F1 x F1: AaBb x AaBb

undefined

=> F2: 15 (A-B-, A-bb, aaB-) : 1 aabb

(15 đỏ : 1 trắng)

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
27 tháng 12 2020 lúc 7:32

1. cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li đọc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình A-B-dd từ phép lai AaBbDd x AaBBdd là: A.3/8   B.3/16   C.6/8     D.1/4

2. cho biết gen phân li đọc lập, tác động riêng lẽ các alen trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. thep lí thuyết, phép lai P: AaBbDD x AaBbdd, thu được đời con gồm

A. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình                   B. 18 kiểu gen và 6 kiểu hình

C. 18 kiểu gen và 6 kiểu hình                 D. 9 kiểu gen và 8 kiểu hình

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hằng
26 tháng 12 2020 lúc 12:03

mình khá dốt sinh, mn ai biết chỉ điểm mình với bucminh

Bình luận (0)
Mai Hiền
20 tháng 12 2020 lúc 15:16

TH1: Quy luật liên kết gen

P: AB/ab x Ab/aB

GP: (1AB : 1ab) x (1Ab ; 1aB)

F1: 1AB/Ab : 1AB/aB : 1Ab/ab : 1aB/ab

=> Số kiểu hình tối đa là 3 (A-B-. A-bb, aaB-)

TH2: Quy luật hoán vị gen

P: AB/ab x Ab/aB

GP: (AB, Ab, aB, ab) x  (AB, Ab, aB, ab)

=> Số kiểu hình tối đa là 4 (A-B-, A-bb, aaB-, aabb)

Bình luận (1)
Mai Hiền
16 tháng 12 2020 lúc 8:42

a.

Ở F1 có thấp, dài -> cây cao, tròn phải dị hợp về 2 cặp gen

P: AaBb x aabb

GP: 1AB : 1Ab : 1aB : 1ab x ab

F1: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

(1 cao tròn : 1 thấp dài : 1 cao dài : 1 thấp tròn)

b.

P: AB/ab x AB/ab

GP: 1AB : 1ab x 1AB : 1ab

F1: 1AB/ab : 2AB/ab : 1ab/ab

(3 cao tròn : 1 thấp dài)

Bình luận (0)
Mai Hiền
9 tháng 12 2020 lúc 10:32

AaBbDd x AabbDd, tỷ lệ cá thể có kiểu hình trội (A-B-D-) chiếm tỉ lệ là:

3/4 . 1/2 . 3/4 = 9/32

Em xem lại đáp án hoặc đề bài nhé

Bình luận (0)
Văn Minh Lến

Mọi người giúp em câu này với ạ:

Các cây trên một hòn đảo hẻo lánh có hoa với các màu tím, tím đỏ, đỏ, xanh, xanh nhạt và trắng. Quan sát về loài thực vật này qua nhiều năm thu được kết quả sau:

a. Loài thực vật này có thể tự thụ phấn hoặc giao phấn.

b. Không có mối quan hệ nào giữa màu hoa và hiệu suất tạo hạt ở loài cây này.

c. Tự thụ phấn giữa các cây hoa trắng thu được tất cả các cây F1 đều hoa trắng. Dòng này được coi là dòng thuần hoa trắng và ký hiệu là dòng WW.

d. Cho các cây hoa xanh tự thụ phấn thu được các cây F1 đều hoa xanh. Dòng này đươc coi là dòng thuần hoa xanh và được kí hiệu là dòng BB.

e. Khi tự thụ phấn các cây hoa xanh nhạt, ở thế hệ F1 xuất hiện các cây hoa xanh, hoa xanh nhạt và hoa trắng.

f. Khi tự thụ phấn các cá thể hoa đỏ, ở thế hệ F1 xuất hiện các cá thể hoa đỏ và hoa trắng.

g. Khi cho các cây hoa tím tự thụ phấn, ở thế hệ F1 xuất hiện các cây hoa tím và xanh.

h. Sau khi cho các cá thể hoa tím đỏ tự thụ phấn, các cá thể ở thế hệ F1 xuất hiện tất cả các màu hoa.

i. Khi lai cây hoa xanh và cây hoa trắng thì ở thế hệ F1 thu được các cây hoa xanh nhạt.

j. Khi giao phấn giữa một cây hoa đỏ và một cây hoa trắng, ở thế hệ F1 xuất hiện các cây hoa đỏ và hoa trắng. Vì vậy, bằng cách lặp lại tự thụ phấn các cây hoa đỏ, người ta thu được một dòng thuần hoa đỏ trong đó tất cả các cá thể hoa đỏ đều xuất hiện. Nó được đặt tên là dòng RR.

k. Khi lai giữa dòng BB và dòng RR, ở thế hệ F1 đều xuất hiện các cá thể hoa tím đỏ. Dòng này được đặt tên là BR.

Xác suất để các cá thể hoa màu tím đỏ xuất hiện ở F2 thu được do tự thụ phấn của dòng BRWW là bao nhiêu? Trong câu hỏi này, con cháu thu được từ tự thụ phấn cũng được ghi là F1. Các gen liên quan đến màu sắc hoa không kiên kết ở loại cây này.

(Mọi người giải bằng phương pháp tự luận ạ)

Nguyễn Trần Thành Đạt
29 tháng 11 2020 lúc 16:46

Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Bình luận (0)
Mai Hiền
29 tháng 11 2020 lúc 14:16

1.

P: Aa x Aa

GP: 1A : 1a x 1A : 1a

F1: 1AA : 2Aa : 1aa (3 đỏ : 1 trắng)

2.

P: Aa x AA

GP: 1A : 1a x 1A

F1: 1AA : 1Aa (100% đỏ)

3.

P: aaBb x Aabb

GP: 1aB : 1ab x 1Ab : 1ab

F1: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

(1 đỏ, cao : 1 đỏ, thấp : 1 trắng, cao : 1 trắng, thấp)

4.

P: AaBb x aabb

GP: 1AB : 1Ab : 1aB : 1ab x ab

F1: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

(1 đỏ, cao : 1 đỏ, thấp : 1 trắng, cao : 1 trắng, thấp)

5.

P: Aa x aa

GP: 1A : 1a x a

F1: 1Aa : 1aa (1đỏ : 1 trắng)

6.

P: Ab/aB x Ab/Ab

GP: 1Ab : 1aB x 1Ab

F1: 1Ab/Ab : 1Ab/aB (1 đỏ, thấp : 1 đỏ, cao)

7.

P: AB/ab x AB/ab

GP: 1AB : 1ab x 1AB : 1ab

F1: 1AB/AB : 2AB/ab : 1ab/ab

(3 cao, đỏ : 1 thấp, trắng)

8.

P: Ab/aB x AB/ab

GP: 1Ab : 1aB x 1AB : 1ab

F1: 1AB/Ab : 1AB/aB : 1Ab/ab : 1aB/ab

(2 cao, đỏ : 1 cao, trắng : 1 đỏ, thấp)

9.

P: XAXa x XAY

GP: 1XA : 1Xa x 1XA : 1Y

F1: 1XAXA : 1XAXa : 1XAY : 1XaY

(2 cái đỏ : 1 đực đỏ : 1 đực trắng)

10.

P: XAXA x XaY

GP: 1XA x 1Xa : 1Y

F1: XAXa: XAY

(1cái đỏ : 1 đực đỏ)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN