Chương II. Kim loại

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 12 tháng 1 lúc 17:35

\(n_{H^+} = n_{HCl} + 2n_{H_2SO_4} = 0,1 + 0,1.0,6.2 = 0,22(mol)\)

Gọi : 

\(n_{Mg} = a ; n_{Zn} = b\\ \Rightarrow 24a + 65b = 12,5 \\ \Rightarrow 65a + 65b > 12,5\\ \Rightarrow a + b > \dfrac{12,5}{65} = 0,0,19\)

\(Mg + 2H^+ \to Mg^{2+} + H_2\\ Fe + 2H^+ \to Fe^{2+} + H_2\)

Theo PTHH : 

\(n_{H^+} = 0,22 = 2a + 2b > 0,19.2 = 0,38\)(vô lí).

Do đó kim loại không tan hết

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 10 tháng 1 lúc 12:16

a)

Gọi \(n_{SO_2} = n_{CO_2} = a(mol)\\ n_{CO} = b(mol)\)

Ta có : 

\(M_A = \dfrac{m_{CO}+m_{CO_2} + m_{SO_2}}{n_{CO} + n_{CO_2} + n_{SO_2}}\)

⇔ \(\dfrac{28b+ 44a + 64a}{b + a + a} = 20,5.2\)

⇔ 108a + 28b = 41b + 82a

⇔ 26a = 13b

⇔ \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{13}{26} = \dfrac{1}{2}\)

Suy ra : Nếu thể tích khí A được chia làm 4 phần thì CO chiếm 2 phần , CO2 và SO2 chiếm 1 phần

\(\%V_{CO_2} = \%V_{SO_2} = \dfrac{1}{4}.100\% = 25\%\\ \%V_{SO_2} = \dfrac{2}{4}.100\% = 50\%\)

b)

Ta có : 

\(n_{CO_2} + n_{SO_2} = n_A.50\% = \dfrac{2,24}{22,4}.50\% = 0,05(mol)\)

\(2NaOH + CO_2 \to Na_2CO_3 + H_2O\\ 2NaOH + SO_2 \to Na_2SO_3 + H_2O\)

Theo PTHH : 

\(n_{NaOH} = 2(n_{SO_2} + n_{CO_2}) = 0,1(mol)\\ \Rightarrow V_{NaOH} = \dfrac{0,1}{1} = 0,1(lít)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 8 tháng 1 lúc 22:55

a) Kim loại đứng trước Hidro trong trong dãy hoạt động hóa học

b) Muối của Cu hoặc Cu(OH)2 

c) Muối của Ba hoặc Ba(OH)2 

d) Bazơ hoặc oxit bazơ

e) Muối Sắt (III)

Bình luận (0)
Hoàng Tâm Đan
Hoàng Tâm Đan 8 tháng 1 lúc 22:45

chỉ cần làm a thôi

 

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 7 tháng 1 lúc 20:18

a) PTHH: \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\uparrow\)  (1)

                \(ZnO+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2O\)  (2)

b) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\\\Sigma n_{H_2SO_4}=0,2\cdot1=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{Zn}=n_{ZnO}=n_{H_2SO_4\left(1\right)}=n_{H_2SO_4\left(2\right)}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Zn}=0,1\cdot65=6,5\left(g\right)\\m_{ZnO}=0,1\cdot81=8,1\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

c) Theo các PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Zn}=n_{ZnSO_4\left(1\right)}=0,1mol\\n_{ZnO}=n_{ZnSO_4\left(2\right)}=0,1mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\Sigma n_{ZnSO_4}=0,2mol\) \(\Rightarrow C_{M_{ZnSO_4}}=\dfrac{0,2}{0,2}=1\left(M\right)\)

(Coi như thể tích dd thay đổi không đáng kể)

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 7 tháng 1 lúc 17:23

a) Chất rắn A  :Cu ; Dung dịch B : ZnCl2

Ta có : \(n_{Zn} = \dfrac{32,5}{65} = 0,5(mol)\)

\(Zn + CuCl_2 \to ZnCl_2 + Cu\)

Theo PTHH : 

\(n_{Cu} = n_{Zn} = 0,5(mol)\\ \Rightarrow m_{Cu} = 0,5.64 = 32(gam)\)

b)

Ta có : 

\(n_{CuCl_2} = n_{Zn} = 0,5(mol)\\ V_{dung\ dịch\ CuCl_2} = \dfrac{n}{C_M} = \dfrac{0,5}{2} = 0,25(lít)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 6 tháng 1 lúc 11:46

a)

\(FeSO_4 + 2NaOH \to Fe(OH)_2 + Na_2SO_4\)

b)

\(n_{FeSO_4} = 0,4.0,5 = 0,2(mol) ; n_{NaOH} = 0,5.0,5 = 0,25(mol)\)

Ta thấy : \(2n_{FeSO_4} = 0,4 > n_{NaOH} = 0,25\) nên FeSO4 dư.

Theo PTHH : 

\(n_{Fe(OH)_2} = 0,5n_{NaOH} = 0,125(mol)\\ \Rightarrow m_{Fe(OH)_2} = 0,125.90 = 11,25(gam)\)

c)

\(4Fe(OH)_2 + O_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe_2O_3 + 4H_2O\)

Theo PTHH : 

\(n_{Fe_2O_3} = 0,5n_{Fe(OH)_2} = 0,0625(mol)\\ \Rightarrow m_{Fe_2O_3} = 0,0625.160 = 10(gam)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 3 tháng 1 lúc 22:24

\(2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{t^o} 2FeCl_3\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 3 tháng 1 lúc 22:24

\(2Fe+3Cl_2\underrightarrow{t^o}2FeCl_3\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 3 tháng 1 lúc 22:04

a)

\(n_{Al} = \dfrac{0,54}{27} = 0,02(mol) \\n_{H_2SO_4} = 0,1.0,5 = 0,05(mol) \)

PTHH : \(2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\)

Theo PTHH , ta thấy :

\(n_{Al}.\dfrac{3}{2} = 0,03(mol) < n_{H_2SO_4}\) nên H2SO4 dư.

Ta có : \(n_{H_2} = \dfrac{3}{2}n_{Fe} = 0,03(mol)\\ V_{H_2} = 0,03.22,4 = 0,672(lít)\)

b)

Ta có : 

\(n_{H_2SO_4\ pư} = \dfrac{3}{2}n_{Al} = 0,03(mol)\\ n_{H_2SO_4\ dư} = 0,05 - 0,03 = 0,02(mol)\\ n_{Al_2(SO_4)_3} = 0,5n_{Al} = 0,01(mol)\)

Vậy :

\(C_{M_{H_2SO_4}} = \dfrac{0,02}{0,1} = 0,2M\\ C_{M_{Al_2(SO_4)_3}} = \dfrac{0,01}{0,1} = 0,1M\)

Bình luận (2)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 3 tháng 1 lúc 22:07

PT: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

a, Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{H_2SO_4}=0,1.0,5=0,05\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{2}>\dfrac{0,05}{3}\) , ta được Al dư.

Theo PT: \(n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H_2}=0,05.22,4=1,12\left(l\right)\)

b, Dung dịch sau pư chỉ gồm Al2(SO4)3.

Theo PT: \(n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2SO_4}=\dfrac{1}{60}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{Al_2\left(SO_4\right)_3}}=\dfrac{\dfrac{1}{60}}{0,1}\approx0,16\left(M\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 3 tháng 1 lúc 22:09

PTHH: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\uparrow\)

a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4}=0,1\cdot0,5=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{2}>\dfrac{0,05}{3}\) \(\Rightarrow\) Al còn dư, H2SO4 phản ứng hết

\(\Rightarrow n_{H_2}=0,05mol\) \(\Rightarrow V_{H_2}=0,05\cdot22,4=1,12\left(l\right)\)

b) Theo PTHH: \(n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2SO_4}=\dfrac{1}{60}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{Al_2\left(SO_4\right)_3}}=\dfrac{\dfrac{1}{60}}{0,1}\approx0,17\left(M\right)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 3 tháng 1 lúc 21:16

PT: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{FeCl_2}=n_{H_2}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{FeCl_2}=0,2.127=25,4\left(g\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (1)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN