Chương II. Kim loại - Hỏi đáp

Bài 1: Cho 14 gam bột Fe vào 400ml dung dịch X gồm AgNO3 0,5M và Cu(NO3)2 0,125M. Khuấy nhẹ, cho đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và m gam chất rắn không tan. Tính giá trị m:

Bài 2: Cho m gam bột Mg vào 500 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,3M, sau khi  phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 17,2 gam chất rắn B và dung dịch C. Giá trị của m là:

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 8,4 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 350 ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu m gam chất rắn. Giá trị của m là bao nhiêu?

Bài 4: Cho m gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc bỏ phần dung dịch thu m gam bột rắn. Thành phần % của Zn trong hỗn hợp đầu.

Bài 5: Cho 1,36g hỗn hợp gồm Fe và Mg vào 400ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng xong thu được 1,84g rắn B và dung dịch C. Thêm NaOH dư vào dung dịch C thì thu được kết tủa. Nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 1,2g chất rắn D. Tính % mỗi kim loại trong A và nồng độ mol dung dịch CuSO4 đã dùng.

Bài 6: Cho hỗn hợp 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các  phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một dung dịch chứa 3 ion kim loại. Xác định giá trị của x thỏa mãn:

A. 1,8                              B. 1,5                                C. 1,2                        D. 2,0

Được cập nhật Hôm qua lúc 20:54 9 câu trả lời

Chỉ cần đáp án, o cần cách lm

1. dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ . lấy một lượng hỗn hơp gồm 0,03 mol Al và 0.05 mol Fe cho vào 100ml dd X cho tới khi phản ứng kết thúc thu đc chất rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào dd HCl dư giải phóng 0,07 g khí. Nồng độ mol của 2 muối ban đấu bằng bn?

2. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B đứng trc H trong dãy hoạt động hoá học và có hoá trị không đổi trong các hợp chất . Chia m gam X thành 2 phần bằng nhau :

- Phần 1: hoà tan hoàn toàn trong dd chứa axit HCl và H2SO4 loãng tạo ra 3.36l khí H2.

-Phần2: tác dụng oàn toàn với dd HNO3 thu đc V lit khí NO. biết các thể tích khí đo ở đktc. giá trị của V là bn?

3. Cho 25,2 g Mg vào 200 ml dd chứa hỗn hợp Cu(NO3)2 1,50M, AgNO3 1,0M; Fe(NO3)3 1,5M; Al(NO3)3 1,0M. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn có m g hỗn hợp các km loại tách ra khỏi dung dịch. vậy giá trị của m là?

4. khi cho 14,4 g Mg vào 200ml dd Fe(NO3)3 1m. sau khi kết thúc phản ứng thu đc chất rắn B có khối lượng là bn?

5. cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dd chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. sao khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc hỗn hợp rắn gồm 3 kim loại là gì?

6. Cho 3,68 g hỗn hợp Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dd H2SO4 10% thu đc 2,24 lít khí H2. khối lượng dd thu đc sau phản ứng là bao nhiêu?

7. Một hỗn hợp X gồm 6,5 gam Zn và 4,8 gam Mg cho vào 200ml dd Y gồm Cu(NO3)3 0,5 M và AgNO3 0,3M thu đc chất rắn A . Tính khối lượng chất rắn A.

8. Để hạn chế sự ăn mòn con thuyền đi biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ thuyền (phần ngâm dười nước) tấm kim loại nào?

9.cho 6 mẩu chất rắn tương tự nhau: CuO, FeO, Fe3O4, MnO2, Ag2O, và hỗn hợp Fe+FeO. nếu chỉ dùng dd HCl thì có thể nhận biết đc bn mẩu ở trên?

10.điện phân nóng chảy hoàn toàn 29,8 gam muối clorua của kim loại hoá trị I thu đc 4,48 l khí ở anot. kim loại đó là gì?

Được cập nhật 19/07 lúc 10:03 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.