Chương II : Hàm số và đồ thị

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 1 giờ trước (22:13)

Ta có: \(f\left(x\right)=x-\dfrac{5}{3}\)

\(\Leftrightarrow f\left(x+2\right)=x+2-\dfrac{5}{3}\)

\(\Leftrightarrow f\left(x+2\right)=x+\dfrac{1}{3}\)

mà f(x+2)=ax+b

nên \(a=1\) và \(b=\dfrac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow a+b=1+\dfrac{1}{3}=\dfrac{4}{3}\)

Bình luận (0)
Thị Hà Đỗ
Thị Hà Đỗ Hôm qua lúc 21:15

Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức sau nhận giá trị nguyên:(2x-5)/(x-4)

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 15 tháng 1 lúc 9:07

\(D=\dfrac{7-x}{x-4}=\dfrac{-\left(x-7\right)}{x-4}=\dfrac{-\left(x-4\right)+3}{x-4}=-1+\dfrac{3}{x-4}\)

Để D đạt giá trị nguyên thì:

3 ⋮ x - 4

=> x - 4 ∈ Ư (3)

=> x - 4 ∈ {1; -1; 3; -3}

=> x ∈ {5; 3; 7; 1}

Vậy với x ∈ {5; 3; 7; 1} thì D nhận giá trị nguyên

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 13 tháng 1 lúc 22:54

Gọi x(công nhân) là số công nhân làm công việc đó trong 14 ngày(Điều kiện: \(x\in Z^+\))

Vì số ngày và số công nhân tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có:

\(56\cdot21=x\cdot14\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{56\cdot21}{14}=4\cdot21=84\)(người)

Vậy: Để hoàn thành công việc trong 14 ngày cần tăng thêm 28 công nhân

Bình luận (0)
quân nguyễn duy
quân nguyễn duy 13 tháng 1 lúc 22:59

 Gọi số công nhân để hoàn thành công việc đó trong 14 ngày là a (công nhân), (a ∈ N*)

 Vì năng suất của các công nhan la như nhau nên số ngày tỉ lệ nghịch với số công nhân:

          ⇒ 56.21=14.a

          ⇒ a = \(\dfrac{56.21}{14}\)= 84

  Vậy số công nhân để hoàn thành công việc đó trong 14 ngày là 84 công nhân

  Số công nhân cần phải tăng thêm là: 84 - 56 = 28 (công nhân)

Bình luận (0)
Trương Nguyễn Thùy Nga
Trương Nguyễn Thùy Nga 11 tháng 1 lúc 20:38

NGU:)

Bình luận (2)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN