Chương I : Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, ta vẽ hai tia Om, On sao cho góc AOm = 40o = góc BOn.
a) Hai góc AOm và BOn có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?
b) Vẽ tia Oc là tia đối của tia Om. Hỏi tia OB có phải là tia phân giác của góc COn không? Vì sao?
Câu 2:
a) Nếu 3 đường thẳng cắt nhau tại một điểm thì chúng tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh? (không kể góc bẹt)
b) Cũng câu hỏi như trên, nếu thay 3 bởi n (n thuộc N), n < hoặc bằng 2
Câu 3: Cho 2 đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O tạo thành 4 góc? (không kể góc bẹt)
a) Chứng minh rằng: trong các góc nói trên, tồn tại 2 góc có số đo nhỏ hơn hoặc bằng 90o
b) Biết tổng của 3 trong 4 góc đó là 225o. Tính số đo mỗi góc
Câu 4: Chứng tỏ rằng hai tia phân giác của 2 góc kề bù vuông góc với nhau.
Câu 5: Cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, ta vẽ ba tia Am, On, Oc sao cho góc AOm = góc Bon < 90o và tia Oc là tia phân giác của góc mOn. Chứng tỏ rằng Oc vuông góc với AB.
Câu 6: Cho góc mOn có số đo = 120o. Vẽ các tia Oa và Ob ở trong góc đó sao cho Oa vuông góc với Om, Ob vuông góc với On.
a) Chứng tỏ rằng: góc aOn = góc bOn
b) Vẽ tia Ox và tia Oy theo thứ tự là: các tia phân giác của các góc aOn và góc bOn. Chứng tỏ rằng Ox vuông góc với Oy.
c) Kể tên các cặp góc có cạnh tương ứng vuông góc.

Mọi người giúp mình với TT^TT. Đúng mik tick cho!

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.