Chương I : Đoạn thẳng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Cho 3 điểm M,N,O sao cho OM = 2cm , ON = 2cm , MN = 4cm. Vì sao có thể khẳng định O là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Câu 2: Trên tia Ox lấy hai điểm A và M sao cho OA = 3cm , Om = 4,5cm. Trên tia Ax lấy điểm B sao cho M là trung điểm của AB. Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao?

Câu 3: Trên đường thẳng a lấy 6 điểm M,N,O,P,Q,R theo thứ tự đó. Biết MN = NO = OP = PQ = QR. Tìm những điểm là trung điểm của đoạn thẳng.

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy hai điểm C , D thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = BD = 2cm. Gọi M là trung điểm của AB.

a, Giải thích tại sao M cũng là trung điểm của AB

b, Tìm trên hình vẽ những điểm khác cũng là trung điểm của đoạn thẳng.

Câu 5: Trên tia Ax lây hai điểm O và B sao cho OA = 2cm , AB = 5cm. Gọi I là trung điểm của OB. Tính AI.

Câu 6:Trên đường thẳng xy lấy một điểm O và hai điểm M , N sao cho OM = 2cm , ON = 3cm. Vẽ các điểm A và B trên đường thẳng xy sao cho M là trung điểm của OA ; N là trung điểm của OB. Tính độ dài AB.

Câu 7: Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Lấy điểm O thuộc tia đối của tia BA ( O khác B ). Hãy so sánh OM với trung bình cộng của hai đoạn thẳng OA , OB.

Câu 8: Cho đoạn thẳng AB = \(^{2^{100}}\) ( cm ). Gọi \(M_1\) là trung điểm của đoạn thẳng AB ; gọi M\(_2\) là trung điểm của đoạn thẳng M1B ; gọi M3 là trung điểm của đoạn thẳng M2B,...., gọi M100 là trung điểm của đoạn thẳng M99B. Tính độ dài đoạn thẳng M1M100

Được cập nhật 24 tháng 3 lúc 17:03 9 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.