Chương I : Đoạn thẳng

Trên tia Ox, ta có: OA<OB(4cm<8cm)

nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B

\(\Leftrightarrow OA+AB=OB\)

\(\Leftrightarrow AB=OB-OA=8-4=4\left(cm\right)\)

Ta có: điểm A nằm giữa hai điểm O và B(cmt)

mà AB=OA(=4cm)

nên A là trung điểm của OB

Bình luận (0)
So*% Phi&^e
So*% Phi&^e 28 tháng 12 2020 lúc 20:56

                                                         Giải

a, Ta có: OA=6cm và OB=3cm

=>OA>OB=> B nằm giữa O và A

b,Theo câu a ta có B nằm giữa O và A

=>AB=OA-OB=6-3=3cm

=>AB=3cm

=>OA>AB

c, Theo câu a ta có B nằm giữa O và A

=>OB=AB=OA/2=> B là trung điểm của OA.

Bình luận (0)
Friendly Zoé
Friendly Zoé 24 tháng 12 2020 lúc 22:01

undefined

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (1)
Chiro Chính
Chiro Chính 23 tháng 12 2020 lúc 20:23

trả lời:a; AB và AC

          b;CB

          c;trùng nhau

xong banh

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 23 tháng 12 2020 lúc 20:27

a) Hai tia AB và AC đối nhau

b) Hai tia CA và CB trùng nhau

c) Hai tia BA và BC trùng nhau

Bình luận (1)
So*% Phi&^e
So*% Phi&^e 23 tháng 12 2020 lúc 20:44

a) Hai tia AB và AC đối nhau

b) Hai tia CA và CB trùng nhau

c) Hai tia BA và BC trùng nhau

Chúc bạn học tốtok

Bình luận (0)
nguyễn cảnh nhân
nguyễn cảnh nhân 18 tháng 12 2020 lúc 20:56

helpkhocroi

Bình luận (0)
Karen
Karen CTV 17 tháng 12 2020 lúc 21:51

a/ Có M là điểm thuộc tia đối tia BA

=> B nằm giữa M và A (*1) => BM + AB = MA (1)

=> BM < MA

b/ I là trung điểm MA

=> I nằm giữa M và A (*2); IM = 1/2 MA

K là trung điểm MB 

=> K nằm giữa M và B (*3) ; KM = 1/2 MB

Từ

(*1);(*2) và (*3)

=> K nằm giữa M và I

c/ Có

K nằm giữa M và I

=> KM + KI = MI

=> 1/2 BM + KI = 1/2 AM

=> KI = 1/2 (AM - BM)

Từ (1) => AM - BM = AB

=> KI = 1/2 . AB = 1/2 . 5 = 2,5 (cm)

Bình luận (3)
Trương Huy Hoàng
Trương Huy Hoàng 17 tháng 12 2020 lúc 22:12

a, Vì M là điểm thuộc tia đối của tia BA

B nằm giữa A và M (t/c)

\(\Rightarrow\) AM = AB + BM (B \(\in\) AM)

Mà BM < AB + BM

\(\Rightarrow\) BM < AM (đpcm)

b, Vì I là trung điểm của MA 

\(\Rightarrow\) IM = \(\dfrac{1}{2}\)AM

Vì K là trung điểm của MB

\(\Rightarrow\) KM = \(\dfrac{1}{2}\)BM

Mà BM < AM (chứng minh a)

\(\Rightarrow\) KM < IM

\(\Rightarrow\) K nằm giữa M và I (đpcm)

c, Không tính được vì đề bài cho mỗi AB = 5(cm)

Chúc bn học tốt!

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN