Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1: Cho cơ thể có kiểu gen: AaBbDDhh. Một tế bào sinh tinh của cơ thể trên tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử. Xác định số loại tinh trùng tạo ra và viết kí hiệu giao tử của mỗi loại tinh trùng đó?

Bài 2: Biết kiểu gen của một con lợn nái là AaBbDd. Xác định số loại giao tử và viết kí hiệu giao tử trong các trường hợp sau:

1. Một tế bào sinh giao tử của cá thể đó giảm phân bình thường

2. Một nhóm tế bào sinh giao tử của cá thể đó giảm phân bình thường

Bài 3: Xét cặp NST tương đồng Bb trong tế bào sinh giao tử trải qua giảm phân tạp các giao tử. Dùng dữ kiện trên trả lời các câu sau:

a, Vào kì sau I của giảm phân, kí hiệu của NST được viết như thế nào?

b, Kí hiệu của NST vào kì sau II của giảm phân được viết là ?

c, Vào cuối quả trình giảm phân, các giao tử bình thường được tạo ra từ tế bào sinh giao tử nói trên là?

Bài 4: Một tế bào sinh tinh chứa 2 cặp gen dị hợp AaBb giảm phân bình thường, trên thực tế cho số loại tinh trùng là ?

Bài 5: Ong mật là loài trinh sản, ong cái có bộ NST 2n=32, ong đực có bộ NST đơn bội. Ong đực có thể cho bao nhiêu laoij giao tử?

Bài 6: Tế bào ban đầu có 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là: AaBbDd. Khi tế bào này giảm phân bình thường thì ở kì giữa giảm phân II người ta có thể gặp tế bào có thành phần gen là?

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.