Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị

Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 11 2020 lúc 15:33

Câu 1:

Tỷ lệ giao tử ABD = A. BD = 1/2 . 20% = 10%

Tỷ lệ giao tử abD = a . bD = 1/2 . 30% = 15%

-> D

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 11 2020 lúc 15:35

Câu 2:

ABD = 17,5%

-> AB = 17,5% : 1/2 = 35% > 25% -> giao tử liên kết

-> P: AB/ab Dd, f = 1 - 2.35% = 30%

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng 5 tháng 11 2020 lúc 11:22

có phải đáp án là B không ạ. các cao nhân giúp em với ạ. em cảm ơn.

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 11 2020 lúc 12:02

Tỷ lệ phân li kiểu hình khác mẹ và bố = 1 - tỷ lệ phân li kiểu hình giống mẹ và bố

= 1 - (tỷ lệ A-B-C-D-) - (tỷ lệ A-bbC-D-)

= 1 - (3/4)4 - (3/4)3 . 1/4 = 37/64

--> đáp án A

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng 5 tháng 11 2020 lúc 9:20

mn giúp mình với ạ, mình khá dốt môn sinh

Bình luận (0)
Nguyễn Quỳnh
Nguyễn Quỳnh 5 tháng 11 2020 lúc 13:37

thể một nhiễm là 2n-1 => 17

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 5 tháng 11 2020 lúc 9:21

Thể một có bộ NSST 2n-1 = 17 em nhé

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 5 tháng 10 2020 lúc 20:13

Tính đặc hiệu của mã di truyền là: một bộ ba chỉ mã hóa cho 1 axit amin.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 24 tháng 9 2020 lúc 18:34

Câu 1:

* Đổi 0,408 um = 4080 Ao

- Tổng số Nu của gen là:

4080 × 2 : 3,4 = 2400 Nu

a.

- Khối lượng của gen là:

2400 × 300 = 720000 đvC

- Số chu kì xoắn của gen là:

2400 : 20 = 120 chu kì

b.\(\left\{{}\begin{matrix}A-G=240\\A+G=1200\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}A=T=720\left(nu\right)\\G=X=480\left(nu\right)\end{matrix}\right.\)

c.

- T1 = A2 = 250 Nu

- Số Nu của T2 và A1 là:

720 - 250 = 470 Nu

- Số Nu của G2 và X1 là:

1200 × 14% = 168 Nu

- Số Nu của G1 và X2 là:

480 - 168 = 312 Nu

Câu 2:

Số Nu của gen là

N=2l/3,4=2400 Nu

Ta có A+G=1200 và 2A+3G=3120

Suy ra A=T=480 , G=X=720

Tỉ lệ tưng Nu

A=T=20% , G=X=30%

Số Nucleotit mỗi loại trên từng mạch đơn của gen

A1=T2=240 mà A1+A2=A suy ra A2=T1=240 Nu

X1=0,4x1200=480=G2 mà G1+G2=G suy ra G1=G-G2=X2=240 NU

Số liên kết hóa trị giữa các Nucleotit của gen là N-2=2398 liên kết

Tính khối lượng phân tử và số chu kì xoắn của gen

M=Nx300=720000 đvC

Chu kì xoắn của gen là

C=N/20=120 chu kì

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 24 tháng 9 2020 lúc 18:35

Số Nu của gen là

N=2l/3,4=3000 Nu

a) Tính số Nu mỗi loại của gen

A=T=900 mà A+G=1500 suy ra G=X=600

b) Tính % mỗi loại Nu của gen

A=T=30% , G=X=20%

c) Tính số liên kết Hidro của gen

H=2A+3G= 3600

d) Tính chu kỳ xoắn của gen

C=N/20=150 chu kì

e) Tính khối lượng của gen

M=Nx300=900000 đvC

Tính số liên kết cộng hóa trị nối các Nu của gen .

N-2=2998 liên kết

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 20 tháng 9 2020 lúc 17:28

L = 2040 Angtrom

N = 2040 : 3,4 x 2 = 1200 nu

X - A = 200

X + A = 600

=> X = G = 400

A = T = 200 nu

m = 1200 x 300 = 360000 đvC

H = 2A+ 3G = 2.200 + 3. 400 = 1600

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN