Chương I: Chuyển hoá vật chất và năng lượng

undefined

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
16 tháng 12 2020 lúc 16:49

Quá trình hấp thụ nước và chất khoáng liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rễ vì:

- ATP sản phẩm của hô hấp tham gia vào quá trình vận chuyển chủ động chất khoáng, CO2 sản phẩm của hô hấp tham gia vào quá trình hút bám trao đổi

- Các sản phẩm trung gian của hô hấp và sự hấp thụ các chất khoáng làm tăng ASTT của tế bào làm tăng khả năng hút nước của tế bào

Bình luận (0)
Ứng Minh Anh
2 tháng 12 2020 lúc 22:57

1.Giải bài 2 trang 9 sgk Sinh 11 | Để học tốt Sinh 11

2.Lý thuyết sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ sinh 11

3.

Thành phần của dịch mạch gỗ

Thành phần chủ yếu gồm: Nước, các ion khoáng ngoài ra còn có các chất hữu cơ

được tổng hợp ở rễ.

Động lực đẩy dòng mạch gỗ

- Áp suất rễ.

- Lực hút do thoát hơi nước ở lá (động lực đầu trên).

- Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ: Tạo thành một dòng vận chuyển liên tục từ rễ lên lá.

Thành phần của dịch mạch rây

Gồm: Đường saccarozo, các aa, vitamin, hoocmon thực vật…

Động lực của dòng mạch rây

Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) có áp suất thẩm thấu cao và các cơ quan chứa có áp suất thẩm thấu thấp.

4.Vai trò của thoát hơi nước

- Tạo ra sức hút nước ở rễ.

- Giảm nhiệt độ bề mặt thoát hơi nước → tránh cho lá, cây không bị đốt nóng khi nhiệt độ quá cao.

- Tạo điều kiện để CO2 đi vào thực hiện quá trình quang hợp, giải phóng O2 điều hòa không khí.

Tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước

- Nước: điều tiết độ mở của khí khổng.

- Ánh sáng: tác nhân gây đóng mở khí khổng.

- Nhiệt độ : ảnh hưởng đến hấp thụ nước ở rễ (do ảnh hưởng đến sinh trưởng và hô hấp ở rễ) và thoát hơi nước ở lá (do ảnh hưởng đến độ ẩm không khí).

- Độ ẩm: độ ẩm đất tỉ lệ thuận với quá trình hấp thụ nước, độ ẩm không khí tỉ lệ nghịch với quá trình thoát hơi nước ở lá.

- Dinh dưỡng khoáng: hàm lượng dinh dưỡng khoáng ảnh hưởng đến áp suất dung dịch đất, do đó ảnh hưởng đến sự hấp thụ nước ở rễ.

5. Quá trình cố định nitơ bằng con đường sinh học là biến nitơ phân tử (N2) sẵn có trong khí quyển (thực vật không hấp thụ được) thành dạng nitơ khoáng NH3 (NH4+ trong môi trường nước).

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN