CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
14 tháng 1 lúc 20:56

Trích mẫu thử

Cho que đóm đang cháy vào các mẫu thử

- mẫu thử nào làm que đóm tắt là CO2

- mẫu thử nào làm que đóm tiếp tục cháy là O2

- mẫu thử nào làm que đóm cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt là H2

Bình luận (0)
Việt Hưng
14 tháng 1 lúc 15:50

- Lần lượt đưa qua đóm còn tàn đỏ vào các lọ khí. Nếu que đóm bùng cháy, thì lọ chứa khí đó là khí Oxi.

- hai lọ khí còn lại lần lượt dẫn qua dung dịch nước vôi trong . Nếu nước vôi đục thì lọ khí đó là CO2.

PTHH Xảy ra :

CO2 + Ca (OH) 2 --- > CaCO3 + H2O

- vậy lọ khí còn lại là khí Hidro .

Bình luận (0)
Thịnh Gia Vân
14 tháng 1 lúc 16:10

Điều chế H3PO4 : \(P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\)

Điều chế K2O: \(4K+O_2\rightarrow2K_2O\)

Điều chế H2\(2H_2O\rightarrow2H_2+O_2\)

Điều chế CO2\(C_2H_4+3O_2\rightarrow2H_2O+2CO_2\)

 

Bình luận (2)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
14 tháng 1 lúc 20:58

P2O5+3H2O->2H3PO4

4K+O2-to>2K2O

 2H2O-đp ->2H2+O2

 C2H4+3O2-to>2H2O+2CO2

 
Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
12 tháng 1 lúc 12:30

a)

\(4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe_2O_3 + 4SO_2\\ 2SO_2 + O_2 \xrightarrow{t^o,V_2O_5} 2SO_3\\ SO_3 + H_2O \to H_2SO_4\)

b)

\(m_{FeS_2} = 1000.60\% = 600(kg)\\ n_{FeS_2} = \dfrac{600}{120} = 5(kmol)\\ \Rightarrow n_{FeS_2\ pư} = 5.80\% = 4(kmol)\)

Bảo toàn nguyên tố với S : \(n_{H_2SO_4} = 2n_{FeS_2} = 4.2 = 8(kmol)\)

Suy ra :

\(m_{H_2SO_4} = 8.98 = 784(kg)\\ \Rightarrow m_{dd\ H_2SO_4} = \dfrac{784}{98\%} =800(kg)\)

Bình luận (0)
KiKu Kun
9 tháng 1 lúc 20:41

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
9 tháng 1 lúc 19:51

\(2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^o} 2H_2O\\ Fe_3O_4 + 4H_2 \xrightarrow{t^o} 3Fe + 4H_2O\\ 2Ca + O_2 \xrightarrow{t^o} 2CaO\\ 4Fe_3O_4 + O_2 \xrightarrow{t^o} 6Fe_2O_3\\ Ca + 2H_2O \to Ca(OH)_2 + H_2\\ H_2O + Na_2O \to 2NaOH\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
9 tháng 1 lúc 20:09

Kiểm tra lại đề bài 

Bình luận (0)
LEO-Hóa@@
3 tháng 1 lúc 18:32

nH2=0,1(mol)

nCl2=0,25(mol)

Gọi a, b là số mol Fe và M. 

- TN2:

2Fe+3Cl2→2FeCl32Fe+3Cl2→2FeCl3

M+Cl2→MCl2+H2M+Cl2→MCl2+H2

⇒1,5a+b=0,25⇒1,5a+b=0,25               (1)

- TN1: 

+ Nếu M>H:

Fe+2HCl→FeCl2+H2Fe+2HCl→FeCl2+H2

M+2HCl→MCl2+H2M+2HCl→MCl2+H2                   

⇒a+b=0,1⇒a+b=0,1                       (2)

(1)(2)⇒a=0,3;b=−0,2⇒a=0,3;b=−0,2 (loại)

+ Nếu M<H:

⇒a=0,1⇒a=0,1                           (3)

(1)(3)⇒b=0,1⇒b=0,1

mhh=12g⇒56.0,1+0,1M=12mhh=12g⇒56.0,1+0,1M=12

⇔M=64(Cu)

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Thiếu tá -
3 tháng 1 lúc 10:10

\(n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15mol\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,15mol\)

=> \(m_{SO_4}=0,15.96=14,4g\)

Ta có: \(m_{KL}+m_{SO_4}=41,7g\)

=> \(m_{KL}=41,7-14,4=27,3g\)

b, Chất rắn Z là: \(FeSO_4\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN