Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Ân Thiên
4 giờ trước (23:50)

Giúp mình vớiii

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
4 giờ trước (23:53)

nCO2 = 0.1 (mol) 

Ba(OH)2 + CO2 => BaCO3 + H2O 

0.1________0.1_____0.1

CM Ba(OH)2 = 0.1/0.2 = 0.5 M 

mBaCO3 = 0.1*197 = 19.7 (g) 

Chúc học tốt <3 

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
Hôm kia lúc 21:22

PTHH: \(Al+NaOH+H_2O\rightarrow NaAlO_2+\dfrac{3}{2}H_2\uparrow\)  (1)

           \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)  (2)

           \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)  (3)

           \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\uparrow\)  (4)

a) Ta có: \(n_{H_2\left(1\right)}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{Al}=0,2mol\)

\(\Rightarrow n_{H_2\left(2\right)}=0,3mol\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(3\right)}+n_{H_2\left(4\right)}=\dfrac{12,32}{22,4}-0,3=0,25\left(mol\right)\)

Mặt khác: \(m_{Al}=0,2\cdot27=5,4\left(g\right)\) \(\Rightarrow m_{Fe}+m_{Mg}=6,6\left(g\right)\)

Gọi số mol của Fe là \(a\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(3\right)}=a\) 

Gọi số mo của Mg là b \(\Rightarrow n_{H_2\left(4\right)}=b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}56a+24b=6,6\\a+b=0,25\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{3}{160}\\b=\dfrac{37}{160}\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe}=\dfrac{3}{160}\cdot56=1,05\left(g\right)\\m_{Mg}=\dfrac{37}{160}\cdot24=5,55\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\dfrac{1,05}{12}\cdot100\%=8,75\%\\\%m_{Mg}=\dfrac{5,55}{12}\cdot100\%=46,25\%\\\%m_{Al}=45\%\end{matrix}\right.\)

b) Theo các PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{HCl\left(2\right)}=3n_{Al}=0,6mol\\n_{HCl\left(3\right)}=2n_{Fe}=\dfrac{3}{80}\left(mol\right)\\n_{HCl\left(4\right)}=2n_{Mg}=\dfrac{37}{80}\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\Sigma n_{HCl}=1,1mol\) \(\Rightarrow V_{HCl}=\dfrac{1,1}{2}=0,55\left(M\right)\)

 

Bình luận (0)
DARKDRAGONVIP12345
Hôm kia lúc 21:13

lớp 6

 

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
21 tháng 1 lúc 12:31

\(n_{Mg}=\dfrac{4.8}{24}=0.2\left(mol\right)\)

\(Mg+2H^+\rightarrow Mg^{2+}+H_2\)

\(0.2.......0.4....................0.2\)

\(V_{dd}=\dfrac{0.4}{1.5+0.5\cdot2}=0.16\left(l\right)\)

\(V_{H_2}=0.2\cdot22.4=4.48\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
17 tháng 1 lúc 22:37

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
17 tháng 1 lúc 18:01

Na2SO3 + 2HCl -> 2NaCl + SO2 + H2O

NH4HCO3 + HCl -> NH4Cl + CO2 + H2O

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

MnO2 + 4HCl -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

NH4HCO3 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + NH3 + 2H2O

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O -> Ba(AlO2)2 + 3H2

Tác dụng với NaOH

2NaOH + SO2 -> Na2SO3 + H2O

2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O

2NaOH + Cl-> NaCl + NaClO + H2O

Tác dụng với dd HCl

NH3 + HCl -> NH4Cl

Bình luận (0)
Do Duc Thanh
17 tháng 1 lúc 17:51

 Em thiếu 1 ý nữa là khí nào tác dụng với NaOH, tác dụng với Cu trong dung dịch HCl

 

Bình luận (0)
Huy Nguyen
17 tháng 1 lúc 18:32

Na2SO3 + 2HCl -> 2NaCl + SO2 + H2O

NH4HCO3 + HCl -> NH4Cl + CO2 + H2O

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

MnO2 + 4HCl -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

NH4HCO3 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + NH3 + 2H2O

Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O -> Ba(AlO2)2 + 3H2

Tác dụng với NaOH

2NaOH + SO2 -> Na2SO3 + H2O

2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O

2NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + H2O

Tác dụng với dd HCl

NH3 + HCl -> NH4Cl

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
17 tháng 1 lúc 11:06

Kali nitrat (KNO3)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
13 tháng 1 lúc 21:56

bạn hỏi cụ thể đc ko

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
9 tháng 1 lúc 12:48

Nếu X chỉ gồm CaCO3 :

\(CaCO_3 + 2HCl \to CaCl_2 + CO_2 + H_2O\)

Theo PTHH :

\(n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = \dfrac{26,5}{100} = 0,265(mol)\\ \Rightarrow V_{CO_2} = 0,265.22,4 = 5,936(lít)\)

Nếu X chỉ gồm Na2CO3 :

\(Na_2CO_3 + 2HCl \to 2NaCl + CO_2 + H_2O\)

Ta có :

\(n_{CO_2} = n_{Na_2CO_3} = \dfrac{26,5}{106} = 0,25(mol)\\ \Rightarrow V_{CO_2} = 0,25.22,4 = 5,6(lít)\)

Vậy 5,6 < \(V_{CO_2}\) < 5,936

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN