Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá

Huong Hoang
B.Thị Anh Thơ
11 tháng 4 2020 lúc 20:28

Câu 1 : Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn tiến hóa hình thành nên các tế bào sơ khai (protobion)

Chọn A

Câu 2 :

Những sự kiện nào là của giai đoạn tiến hóa hóa học là :

+ Sự hình thành các phân tử hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ

+Sự hình thành các đại phân tử hữu cơ từ các chất hữu cơ đơn giản.

+Sự hình thành các đại phân tử có khả năng tự sao chép.

Chọn C

Câu 3 :

Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điêù này có ý nghĩa:

Trong quá trình tiến hoá,ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin vì ARN tự lắp ghép tổng hợp không cần enzym và quá trình phiên mã

Chọn B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN