CHƯƠNG 8-PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
10 tháng 1 lúc 10:04

A : \(CH_3CH_2COOH\)

B : \(CH_3COONa\) hoặc \((CH_3COO)_2Ca\)

\(3CH_3-CH_2-CH_2-OH +2Cr_2O_7 ^{2-} + 16H^+ \to 3CH_3-CH_2-COOH + 4Cr^{3+} + 11H_2O\)

\(CH_3-CH_2-COOH + NaOH \to CH_3-CH_2-COONa + H_2O\\ 2CH_3-CH_2-COOH + Ca(OH)_2 \to (CH_3-CH_2-COO)_2Ca + 2H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
4 tháng 1 lúc 19:17

\(2KMnO_4 + 10FeSO_4 + 8H_2SO_4 \to 5Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8H_2O\)

Bình luận (1)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
18 tháng 12 2020 lúc 21:35

Hóa chất Chlorine trifluoride (ClF3), người ta thường hay gọi là hóa chất N là một trong những hóa chất nguy hiểm nhất thế giới bởi vì nó có đặc tính sôi lên khi tiếp xúc không khí, gây chết người nếu hít phải và có thể tạo ra ngọn lửa với nhiệt độ tới hơn 2.400 độ C.

Bình luận (0)
atemi

bài 1: đề thi 2015 Cho phản ứng phân hủy N2O5: 2N2O5 (k) → 4NO2 (k) + O2 (k) Ở 25 oC hằng số tốc độ phản ứng là k1 = 1,72.10-5 s-1. Ở 35 oC hằng số tốc độ phản ứng là k2 = 6,65.10-5 s-1. Tính năng lượng hoạt hoá (Ea) của phản ứng phân hủy N2O5 ở trên Bài 2. đề thi 2017 Phản ứng phân hủy H2O2 thành H2O và O2 ở 20oC là phản ứng bậc 1 có hằng số tốc độ của phản ứng là k = 1,8.10-5 s-1. Tính thời gian bán hủy (t ½ ) của phản ứng phân hủy trên.Nếu nồng độ ban đầu của H2O2 là 0,30 M thì hỏi sau bao lâu sẽ phân hủy hết 90% H2O2 ban đầu Bài 3. đề thi 2018 Phản ứng phân hủy ClO2F thành ClOF và O là phản ứng bậc 1 có năng lượng hoạt hóa Ea = 186 kJ/mol, hằng số tốc độ của phản ứng ở 322oC là k = 6,76.10-4 s-1. Hỏi ở nhiệt độ nào thì phản ứng sẽ có hằng số tốc độ k = 3,00.10-2 s-1? Bài 4. Đề thi 2019 Ở Việt Nam nước sôi ở 100 độ C, luộc một quả trứng mất 4.5 phút. Trong khi đó ở Cripple Creek, Colorado, Mỹ nước sôi ở 90 độ C, luộc một quả trứng mất 4.8 phút. Tính năng lượng hoạt hóa cho quá trình luộc một quả trứng này? Bài 5. đề thi 2019 Sulfuryl chloride phân hủy theo phương trình động học bậc 1 ở 320oC có thời ban bán hủy (t½) là 8,75 giờ. Phản ứng: SO2Cl2 (khí) SO2 (khí) + Cl2 (khí). Nếu áp suất ban đầu của SO2Cl2 là 1,05 at và phản ứng xảy ra trong bình kín dung tích 1,25 L. Hãy cho biết hằng số tốc độ phản ứng k là bao nhiêu? Có bao nhiêu phân từ SO2Cl2 còn lại trong bình phản ứng sau 12,5 giờ?

Cù Văn Thái
24 tháng 4 2020 lúc 21:52

CHƯƠNG 8-PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bình luận (0)
Cù Văn Thái
24 tháng 4 2020 lúc 21:54

CHƯƠNG 8-PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ4,5 em tự làm nhé, cũng tương tự :v

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
15 tháng 4 2020 lúc 13:31

\(n_{Al}=2,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{e\left(nhuong\right)}=3n_{Al}=6,6\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{N2O}=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{N2}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{e\left(nhan\right)}=8n_{N2O}+10n_{N2}=2,8\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{e\left(tao.muoi.amoni\right)}=6,6-2,8=3,8\left(mol\right)\)

\(N^{+5}+8e\rightarrow N^{-3}\)

\(\Rightarrow n_{NH4NO3}=\frac{3,8}{8}=0,0475\left(mol\right)\)

\(n_{Al}=n_{An\left(NO3\right)3}=2,2\left(mol\right)\) (bảo toàn Al)

\(\Rightarrow m_{muoi}=m_{Al\left(NO3\right)3}+m_{NH4NO3}=506,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN