CHƯƠNG 7 -SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 9 tháng 6 2020 lúc 14:00

Khi tác dụng với NaOH chỉ có Al tác dụng tạo khí 2Al + 2NaOH +2H2O => 2NaAlO2 + 3H2 0,----------------------------------------------0,3

Khi tác dụng với H2SO4 loãng thì cả hai đều phản ứng 2Al + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 + 3H2 0,2 ------------------------------------- 0,3 Fe + H2SO4 => FeSO4 +H2 0,1------------------------------- 0,1

=> m= 0,2.27+0,1.56=5,4+5,6=11 g

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 9 tháng 6 2020 lúc 14:04

Qui hỗn hợp về dạng: Fe, O. Phản ứng của oxit + CO thực chất là:

CO + [O] → CO2

Bảo toàn nguyên tố: mFe(oxit) = mFe sau pứ = 11,2g

=> mO(oxit) = mOxit – mFe = 16 – 11,2 = 4,8g => nO = 4,8 : 16 = 0,3 mol

=> nCO = nO = 0,3 mol

=> VCO = 0,3.22,4 = 6,72 lit

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 9 tháng 6 2020 lúc 14:14
Fe + 4HNO3 2H2O + NO + Fe(NO3)3
0,4 0,1

nHNO3 =0,4 mol

=>mFe(NO3)3=0,1.242=24,2g

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 9 tháng 6 2020 lúc 14:15

2Fe+3Cl2-to>2FeCl3

0,05---------------0,05

nFe=2,8\56=0,05 mol

=>mFeCl3=0,05.162,5=8,125g

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 17 tháng 5 2020 lúc 8:52

Đặt x- n Fe ; y- n Al

Hỗn hợp + H2SO4 loãng

Fe----> Fe2+ + 2e

x---------------->2x

Al----> Al3+ + 3e

y---------------->3y

2H+ + 2e----> H2

...........0,8<----0,4

Bảo toàn e: 2x+3y=0,8 (1)

Hỗn hợp + NaOH dư

Al----> Al3+ + 3e

y---------------->3y

2H+ + 2e----> H2

...........0,6<----0,3

Bảo toàn e =>3y=0,6 (2)

Từ (1), (2) => x= 0,1 ; y=0,2

=> m= 0,1.56+0,2.27=11 (g)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 17 tháng 5 2020 lúc 8:52

Khi tác dụng với NaOH chỉ có Al tác dụng tạo khí 2Al + 2NaOH +2H2O => 2NaAlO2 + 3H2 0,2 ---------------------------------------- 0,3

Khi tác dụng với H2SO4 loãng thì cả hai đều phản ứng 2Al + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 + 3H2 0,2--------------------------------------- 0,3 Fe + H2SO4 => FeSO4 +H2 0,1--------------------------- 0,1

=> m= 0,2.27+0,1.56=5,4+5,6=11 g

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 5 tháng 5 2020 lúc 22:02

- Gọi \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}:a\left(mol\right)\\n_{Mg}:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

a _____________a______a

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

b________________b ___b

Giải hệ PT :

\(\left\{{}\begin{matrix}56a+24b=10,4\\a+b=\frac{6,72}{22,4}=0,3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\\b=0,2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe}=0,1.56=5,6\left(g\right)\\m_{Mg}=0,2.24=4,8\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(m_{muoi}=m_{FeCl2}+m_{MgCl2}=0,1.127+0,2.95=31,7\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 29 tháng 4 2020 lúc 21:28

Hỏi đáp Hóa họcHỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN