CHƯƠNG 6-KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

hien
25 tháng 12 2020 lúc 22:33

Làm ơn giúp mình vơi🥺 pleassss 😣

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
20 tháng 7 2020 lúc 12:20

đề bài hơi sai bạn ạ hình như nạp là NaOH à

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 5 2020 lúc 22:07

\(PTHH:2Na+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2\)

Ta có:

\(n_{Na}=\frac{4,6}{23}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H2}=\frac{1}{2}n_{Na}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{H2}=0,1.2=0,2\left(g\right)\)

\(m_{dd\left(spu\right)}=m_{Na}+m_{H2O}-m_{H2}=4,6+100-0,2=104,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
11 tháng 5 2020 lúc 18:44

- Kim loại kiềm thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn,gồm các nguyên tố:

- Kim loại kiềm gồm: Liti(li),natri(Na),kali(K),rubiđi(Rb),xesi(Cs) và franxi(Fr)

- Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn; trong một chu kì, kiềm thổ đứng sau kim loại kiềm.

- Kim loại kiềm thổ gồm: Beri (Be); Magie (Mg); Canxi (Ca); Stronti ( Sr); Bari (Ba); Rađi (Ra) (Rađi là nguyên tố phóng xạ không bền).

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
10 tháng 5 2020 lúc 15:09

b1

nAlCl3=26,7/133,5=0,2mol

2Al+3Cl2to→2AlCl3

0,2------0,3----------0,2

⇒mAl=0,2.27=5,4g

b/

⇒VCl2=0,3.22,4=6,72l

c/VCl2bđ=6,72+3,28=10l

b2

nH2 = 6,72 / 22,4 = 0,3 (mol)

2Al + 2H2O + 2NaOH -> 2NaAlO2 + 3H2

0,2 0,3

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

0,2------------------------------ 0,3

Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2

0,1------------------------------- 0,1

mAl = 0,2 * 27 = 5,4 (gam)

mMg = 0,1 * 24 = 2,4 (gam)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 5 2020 lúc 23:22

Gọi MM = M; hóa trị của M là m

\(2M+2mH_2O\rightarrow2M\left(OH\right)_m+mH_2\)

\(n_{H2}=\frac{1,12}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

\(m_{dd}=\frac{0m1M}{m}+7,8-0,05.2=\frac{0,1M}{m}+7,7\left(g\right)\)

\(C\%_M=\frac{\frac{0,1}{m}.\left(M+17m\right)}{\frac{0,1M}{m}+7,7}.100\%=40\%\)

\(\Leftrightarrow\frac{0,1}{M}.\left(M+7,7\right)=\frac{0,04M}{m}+3,08=\frac{0,04M}{m}+3,08\)

\(\Rightarrow M=23m\)

Vậy kim loại M là Natri ( Na )

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 5 2020 lúc 11:05

a, \(2Na+MgCl_2\rightarrow Mg+2NaCl\)

b, \(Al\left(OH\right)_3+KOH\rightarrow2H_2O+KAlO_2\)

\(Al\left(OH\right)_3+3HCl\rightarrow AlCl_3+2H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
5 tháng 5 2020 lúc 12:02

2Na+2H2O->2NaOH+H2

2NaOH+MgCl2->Mg(OH)2+2NaCl

Al(OH)3+KOH->KAlO2+2H2O

Al(OH)3+3HCl->AlCl3+3H2O

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN