Chương 6. Hiđrocacbon không no

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 2 giờ trước (23:32)

1)

\(nCH_2=C(CH_3)-CH_3 \xrightarrow{t^o,p,xt} (-CH_2-C(CH_3)_2-)_n\)

2)

a) \(CH_2=CH(CH_3)-CH(CH_3)=CH_2\)

b) \(CH_2=CH-CH(CH_3)-CH=CH_2\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 27 tháng 10 2019 lúc 22:10

\(\text{CnH2n}\rightarrow nCO2\)

\(\text{0,4/n < ---- 0,4 mol}\)

\(\text{CnH2n + H2 = CnH2n+2}\)

\(\text{0,2< ------- 0,2--> 0,2 }\)

\(\text{n CnH2n = 0,2= 0,4/2}\)

--> n = 2

\(\text{--> C2H6 + 7/2O2 --->2 Co2 + 3H2O}\)

\(\Rightarrow0,2------------>0,6\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kiều
Nguyễn Thị Kiều 27 tháng 10 2019 lúc 11:20

Không mất tính tổng quát, giả sử: \(M_A< M_B\)

Từ giả thiết \(\Rightarrow\)\(\frac{M_B}{M_A}=\frac{22}{13}\)

Ta có: \(n_{CO_2}=n_{H_2O}=0,75\left(mol\right)\) nên hỗn hợp X gồm 2 anken hoặc 1 ankan 1 ankin.

Số C trung bình của hỗn hợp hidrocacbon là \(\overline{C}=\frac{n_{CO_2}}{n_X}=2,5\)

Số H trung bình của hỗn hợp: \(\overline{H}=\frac{2n_{H_2O}}{n_X}=5\)

TH1: X là hỗn hợp 2 anken \(\Rightarrow\) A là \(C_2H_4\) \(\Rightarrow M_B=\frac{22}{13}.M_A=\frac{616}{13}\left(loai\right)\)

TH2: X là hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 ankin

Nếu A là \(C_2H_2\)\(\Rightarrow M_B=\frac{22}{13}.M_A=44\left(C_3H_8\right)\)

Nếu A là \(C_2H_6\)\(\Rightarrow M_B=\frac{22}{13}.M_A=\frac{660}{13}\left(loai\right)\)

Nếu A là \(CH_4\Rightarrow M_B=\frac{22}{13}.M_A=\frac{352}{13}\left(loai\right)\)

Vậy A là \(C_2H_2\), B là \(C_3H_8\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 6 tháng 8 2019 lúc 14:24

\(CTPT:C_nH_{2n}\)

\(n_{kt\left(1\right)}=\frac{20}{100}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{kt\left(2\right)}=\frac{10}{100}=0,1\left(mol\right)\)

\(PTHH:CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

(mol) 0,2 0,2 0,2 0,2

Vì có thêm một dd B

→ Ca(OH)2 , CO2

\(PTHH:Ca\left(OH\right)_2+H_2O+CO_2\underrightarrow{t^o}CaCO_3+2H_2O\)

(mol) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

\(a.n_{CO_2}=n_{H_2O}=0,2+0,1=0,3\left(mol\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{CO_2}=44.0,3=13,2\left(g\right)\\m_{H_2O}=18.0,3=5,4\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(PTHH:C_nH_{2n}+\frac{3n}{2}O_2\underrightarrow{t^o}nCO_2+nH_2O\)

(mol) \(\frac{0,3}{n}\) 0,3 0,3

\(\Rightarrow0,2=\frac{0,3}{n}\Leftrightarrow n=\frac{0,3}{0,2}\approx2\)

\(\rightarrow CTPT:C_2H_4\)

Bình luận (0)
Lương Minh Hằng
Lương Minh Hằng 6 tháng 8 2019 lúc 17:24

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)

A : C2H6

Bạn nào giải được bài này 2GP nhé =))

Bình luận (0)

Tham Khảo

A không vòng và không làm mất màu dung dịch Br2 —> A là ankan.

A ở thể khí (đktc) nên A có số C ≤ 4

A nặng hơn không khí —> MA > 29

Từ A chỉ tạo 1 sản phẩm thế —> A là C2H6

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 5 tháng 8 2019 lúc 19:50

Gợi ý :

Do hidrocacbon ở thể khí ở điều kiện thường => Hidrocacbon có từ 1 --> 4 C trong phân tử Mà hidrocacbon không phản ứng với Brom => Hidrocac bon này là ankan Do nó chỉ có một sản phẩm thế monoclo và nặng hơn không khí => Hidrocacbon là C2H6

Bình luận (0)
tran quoc hoi
tran quoc hoi 20 tháng 3 2019 lúc 17:58

a/

\(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

\(C_2H_2+2Br_2\rightarrow C_2H_2Br_4\)

\(n_{Br_2}=\frac{48}{160}=0,3\left(mol\right)=n_{C_2H_4}+2n_{C_2H_2}\left(1\right)\)

\(C_2H_2+2AgNO_3+2NH_3\rightarrow Ag_2C_2\downarrow+2NH_4NO_3\)

b/

\(n_{C_2H_2}=n_{Ag_2C_2}=\frac{24}{240}=0,1\left(mol\right)\)

thay n\(_{C_2H_2}\) vào (1) ta có:

\(n_{C_2H_4}+2.0,1=0,3\)

\(\Leftrightarrow n_{C_2H_4}=0,3-0,2=0,1\left(mol\right)\)

\(m_{C_2H_2}=0,1.26=2,6\left(g\right)\)

\(m_{C_2H_4}=0,1.28=2,8\left(g\right)\)

\(n_{CH_4}=7-2,6-2,8=1,6\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN