Chương 5. Nhóm Halogen

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 12 tháng 5 2020 lúc 19:44

Bạn xem lại đề nhé !

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 11 tháng 5 2020 lúc 13:48

Fe+2HCl-->FeCl2+H2

0.2<-----------------0.2

Fe2O3+6HCl-->2FeCL3+3H2O

mFe=0.2*56=11.2

BTKL mFe2O3=27.2-0.2*56=16

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 11 tháng 5 2020 lúc 14:14
https://i.imgur.com/TKbeJxg.png
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 9 tháng 5 2020 lúc 22:57

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

x________2x____________x

ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S

y_____2y____________y

a, nH2S=6,72/22,4=0,3 (mol)

Gọi x,y lần lượt là nFeS và nZnS, ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}88x+97y=28,2\\x+y=0,3\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

mFeS=0,1.88=8,8 (g)

=> %mFeS= (8,8/28,2).100=31,2%

=> %mZnS=100-31,2=68,8%

b, nHCl=2x+2y=0,6 (mol)

=> VddHCl = 0,6/0,5=1,2 (l)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 9 tháng 5 2020 lúc 23:21

Vì khí cho hỗn hợp khí vào dung dịch Pb(NO3)2 thì có kết tủa đen

⇒ Hỗn hợp khí có H2S và H2

nPbS = 23,9/239 = 0,1 mol

PTHH :

Pb(NO3)2 + H2S → PbS + 2HNO3

_________ 0,1_______0,1____________ Theo PT , nH2S = nPbS = 0,1 mol

⇒ V H2S = 0,1.22,4 = 2,24 lít

nhh khí = 2,464/22,4 = 0,11 mol

⇒ nH2 = 0,11 - 0,1 = 0,01 mol

⇒ V H2 = 0,01.22,4 = 0,224 lít

c.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

0,01______________ 0,01 ⇒ nFe = nH2 = 0,01 mol

⇒ mFe = 0,01.56 = 0,56 gam

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

0,1____________________0,1 ⇒ nFeS = nH2S = 0,1 mol

⇒ mFeS = 0,1.88 = 8,8 gam

Tự tính %m

Bình luận (0)
Loading...