Chương 5. Nhóm Halogen

B.Thị Anh Thơ
21 tháng 2 2020 lúc 15:16

Gọi chung Cl2 và Br2 là X2, 2 Bazo là ROH

\(X_2+2ROH\rightarrow RX+RXO+H_2O\)

\(X_2+3ROH\rightarrow2RX+RXO_3+3H_2O\)

\(n_{ROH}=0,5\left(mol\right)\)

\(n_{X2}=0,25\left(mol\right)\)

\(\rightarrow\) Phản ứng xảy ra là phản ứng 2 (nROH = 2nX2)

Cl2 phản ứng trước Br2

\(X_2+2ROH\rightarrow RX+RXO+H_2O\)

\(\rightarrow Cl_2+2ROH\rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\)

___0.1___0.2_______________________0.1

\(m_{H2O}=0,1.18=1,8\left(g\right)\)

0,5 mol ROH có mROH = 24,8g (0,2 NaOH, 0,3 KOH)

\(\rightarrow\) 0,2 mol ROH = có mROH =9,92g

Dùng bảo toàn k lượng m muối Cl

= mCl2 + mROH phản ứng - mH2O

\(=7,1+9,92-1,8=15,22\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN