Chương 5. Nhóm Halogen

Duy Anh
Thiếu tá -
23 giờ trước (22:17)

Câu 16:

PTHH: \(Cl_2+2NaOH\rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Cl_2}=\dfrac{33,6}{22,4}=1,5\left(mol\right)\\n_{NaOH}=\dfrac{600\cdot20\%}{40}=3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) 2 chất p/ứ hết

Mặt khác: \(m_{Cl_2}=1,5\cdot71=106,5\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{nướcjaven}=m_{Cl_2}+m_{ddNaOH}=706,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
23 giờ trước (22:23)

Câu 21:

PTHH: \(H_2SO_{4\left(đ\right)}+CaF_2\rightarrow CaSO_4+2HF\)

Ta có: \(n_{HF}=\dfrac{250\cdot40\%}{20}=5\left(kmol\right)\) 

\(\Rightarrow n_{CaF_2}=2,5\left(kmol\right)\) \(\Rightarrow m_{CaF_2}=2,5\cdot78=195\left(kg\right)\) 

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Trung tá -
Hôm qua lúc 22:02

:vvv nhiều quá v bn gửi lẻ ra đi

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
Hôm kia lúc 20:56

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa xanh: NaOH và Na2CO3  (Nhóm 1)

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl và HNO3  (Nhóm 2)

- Đổ dd BaCl2 vào nhóm 1

+) Xuất hiện kết tủa: Na2CO3

PTHH: \(BaCl_2+Na_2CO_3\rightarrow2NaCl+BaCO_3\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaOH

- Đổ dd AgNO3 vào nhóm 1

+) Xuất hiện kết tủa: HCl

PTHH: \(AgNO_3+HCl\rightarrow HNO_3+AgCl\downarrow\)

+) Không hiện tượng: HNO3

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
Hôm kia lúc 21:01

*Cách chỉ dùng 1 thuốc thử là quỳ tím

- Để từng dd ra ngoài không khí trong nhiệt độ thường

+) Xuất hiện khí nâu đỏ: HNO3 

PTHH: \(4HNO_3\rightarrow4NO_2\uparrow+2H_2O+O_2\uparrow\)

+) Không hiện tượng: HCl, NaOH và Na2CO3

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl

+) Quỳ tím hóa xanh: NaOH và Na2CO3 

- Đổ dd HCl đã nhận biết được vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện khí: Na2CO3 

PTHH: \(Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+H_2O+CO_2\uparrow\)

+) Không hiện tượng: NaOH

Bình luận (0)

Trích mỗi chất một ít ra ống nghiệm làm thuốc thử : 

Cho dung dịch AgNO3 lần lượt vào các mẫu thử : 

- Kết tủa trắng hóa đen ngoài ánh sáng : HCl 

- Kết tủa trắng : Na2CO3 

- Kết tủa đen : NaOH 

- Không HT : HNO3 

AgNO3 + HCl => AgCl + HNO3 

2AgNO3 + Na2CO3 => Ag2CO3 + 2NaNO3

2AgNO3 + 2NaOH => Ag2O + H2O + 2NaNO3

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kiều
1 tháng 3 2017 lúc 18:05

\(PTHH: HCl + NaOH--> NaCl +H2O \)

nHCl = \(0,12.0,05 = 0,06 (mol)\)

nNaOH = \(0,1.0,05 = 0,005 (mol)\)

So sánh: \(\dfrac{nHCl}{1}\) \(= 0,006 >\) \(\dfrac{nNaOH}{1}\) \(= 0,005 \)

\(=> \) HCl dư sau phản ứng, chọn nNaOH để tính

Các chất sau phản ứng gồm NaCl và HCl dư

Theo PTHH: nNaCl tạo thành = nNaOH = 0,005 (mol)

nHCl dư = 0,006 - 0,005 = 0,001 (mol)

V dung dịch sau phản ứng = V dd HCl + V dd NaOH = 0,005 + 0,005 (l)

\(C_M \)NaOH = \(\dfrac{0,005}{0,005 + 0,005}\) = \(0,5M\)

\(C_M\)HCl dư = \(\dfrac{0,001}{0,005+0,005}\) = \(0,1M\)

Bình luận (0)
ĐàO Thị NgỌc HoA
19 tháng 8 2017 lúc 21:26

nHCl = 0,12 .0,05 = 6.10-3 (mol)

=> nH+= 6x10-3( mol)

nNaOH = 0,1.0,05=5.10-3(mol)

=> nOH-= 5.10-3(mol)

H+ + OH- --> H2O

dư nH+ = 1.10-3 (mol)

[H+] = 1.10-3 / 0,1 =0,01 M ==> [ HCl ] = 0,01 M

[OH-]=5.10-3 / 0,01 =0.5 M ==> [NaOH ]= 0,5 M

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN