CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Cho 41,92g hỗn hợp CaCo3 và MgCo3 tắc dụng hết với dd Hcl tháy bay ra 9,856 lít khí Co2(đkc) . % khối lượng của 2 muối hỗn hợp ban đầu là?

A. 35,2% và 64,8%

B. 70,42% và 29,58%

C . 73,95% và 26,05%

D. 17,6 % và 82,4%

2. Hòa tan 4,6g Na vào 95,6g nước . Nồng độ của dd thu được sau phản ứng là ?

A. 16%

B.8%

C. 9,18%

D. 15,96%

3. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí co2(đkc) vào 200 ml dd NaOh 1,2M. Khối lượng muối natri thu được là

A. Na2Co3 21,2g

B. NaHCo3 16,8g và Na2Co3 4,24g

C. NaHCo3 13,44g và Na2Co3 4,24g

D. NaHCo3 16,8g

4. Hòa tan 3,76g K20 vào 52,24 nước đựng dd có nồng độ % là

A. 3,76%

B. 4%

C. 6,2%

D.8%

5. Cho 3,12g kali vào 96,96g nước thu được dd KOH. Nồng độ % của dd KOH là bao nhiêu

A. 4,31%

B.5,20%

C. 4,48%

D.4,479%

6. Hấp thụ hoàn toàn vào 5,6 lít CO2(đkc) vào dd chứa 0,18 mol Ca(OH)2 thu được

A. 11g kết tủa

B. 7g kết tủa

C. 18g kết tủa

D. 15g kết tủa

7. Nung nóng 5,84g hh NaHCO3 và KHCO3 hu được 0,672 lít Co2 (đkc) . Khối lượng NaHCO3 trong hh là

A.1g

B. 4,2g

C.0,48g

D.0,42g

8.hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí Co2(đkc) vào 100 ml dd NaOH 1,2M . Khối lượng muối natri thu được là

A. NaCO3 10,6g

B. NaHCo3 8,4g và Na2Co3 2,12g

C. NaHco3 6,72g và Na2Co3 2,12g

D. NaHco3 8,4g

9. Hòa tan 9,4g K2O vào 190,6g nước ,nồng độ % của dd thu được là

A. 5,6%

B. 11,2%

C.2,8%

D.8,2%

10. Dẫn 1,344 lít khí Co2(đkc) vào 140 ml dd Ba(OH)2 1M thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là

A. 15,54g

B. 23,94g

C.27,58g

D. 11,82g

11. Hòa tan 12,36g hỗn hợp gồm CaCo3,MgCo3 bằng dd hcl dư thu được 2,912 lít khí Co2(đkc). Khối lượng CaCo3 trong hh là

A.9g

B.4g

C.6g

D.8g

2 câu trả lời

1. Hòa tan 3,76g k2O vào 52,24g nước được dung dịch có nồng độ % là?

A. 3,76%

B.4%

C.6,2%

D.8%

2. Cho 2g kim loại IIA tác dụng hết với dung dịch HCL tạo ra 5,55g muối clorua.kim loại đó là

A. Be

B. Mg

C. Ca

D. Ba

3. Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol Na2CO3 và KHCO3 vào dd HCL dư, dẫn khí thu vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thì lượng kết tủa tạo ra là m gam. Giá trị của m là?

A. 7,5g

B. 10g

C. 15g

D. 0,1g

4. Cho 3,12g kali vào 96,96g nước thu được dd KOH . Nồng độ % của KOH là bao nhiêu ?

A. 4,31%

B.5,20%

C. 4,48%

D.4,479%

5. Cho 2,84g hỗn hợp CaCo3 và MgCo3 tác dụng hết với dung dịch HCL tháy bay ra 672 ml khí Co2 (đkc). % khối lượng của hai muối trong hỗn hợp ban đầu là?

A. 35,2% và 64,8%

B. 70,42% và 29,58%

C. 85,49% và 14,51%

D. 17,6% và 82,4%

6. Cho 0,448 lít khí co2 (đktc) vào 100 ml vào dd chứa hh NaOH chứa 0,06M và Ba(OH)2 0,12M thu đc m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 3,94g

B. 1,182g

C. 2,364g

D. 1,97g

7. Hấp thu hoàn toàn 4,,032 lít CO2 (đkc) vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thu được kết tủa X và dd Y . Khi đó khối lượng dd Y so với khối lượng Ba(OH)2 sẽ

A. Tăng 3,98g

B. Tăng 3,94g

C. Giảm 3,98g

D. Giảm 3,94g

8. Cho 0,5 mol Co2 tác dụng với dd chứa 0,4 mol Ca(OH)2 . Khối lượng kết tủa thu được là

A. 20g

B. 40g

C. 30g

D. 10g

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.