CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 7 tháng 1 lúc 13:49

CO   +   Oxit  -->  Kim loại  +  CO2

CO + O(oxit) → CO2 

nCO = \(\dfrac{0,448}{22,4}\)= 0,02 mol => nO(oxit)  = 0,02 mol

Mà khối lượng oxit kim loại = mKim loại + mOxi

=> mKim loại = 5,38 - 0,02.16 = 5,06 gam

Chọn A

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 7 tháng 1 lúc 10:50

Mg +  2HCl →  MgCl2  + H2

Fe  + 2HCl  →  FeCl2   +  H2

nH2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol

Gọi số mol của Mg và Fe trong 10,4 g hỗn hợp lần lượt là x và y mol 

Ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}24x+56y=10,4\\x+y=0,3\end{matrix}\right.\)=> x = 0,2 và y = 0,1 

=>nHCl = 2nFe + 2nMg = 0,6 mol

CHCl = \(\dfrac{0,6}{0,4}\)= 1,5 M

%mMg = \(\dfrac{0,2.24}{10,4}\).100 = 46,15% => %mFe = 100 - 46,15 = 53,85%

=> Chọn A

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 4 tháng 1 lúc 20:29

Ta có :

\(m_{tăng} = m_{kim\ loại} - m_{H_2}\\ \Rightarrow n_{H_2} = \dfrac{11-10,2}{2} = 0,4(mol)\)

Gọi \(n_{Al} = a(mol) ; n_{Fe} = b(mol)\\ \Rightarrow 27a + 56b = 11(1)\)

\(Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\\ 2Al + 6HCl \to 2AlCl_3 + 3H_2\)

Ta có : \(n_{H_2} = 1,5a + b = 0,4(2)\)

Từ (1)(2) suy ra a = 0,2 ; b = 0,1

Vậy : 

\(m_{Al} = 0,2.27 = 5,4(gam)\\ m_{Fe} = 0,1.56 = 5,6(gam)\)

Bình luận (2)
Duy Anh
Duy Anh 24 tháng 12 2020 lúc 21:56

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{13,44}{22,4}=0,6\left(mol\right)\)

\(\overset{o}{Fe}\rightarrow\overset{+2}{Fe}+2e\)                                            \(\overset{+1}{2H}+2e\rightarrow\overset{0}{H_2}\)

x - - - - - -> 2x  (mol)                                          1.2 < - - 0,6  

\(\overset{0}{Mg}\rightarrow\overset{+2}{Mg}+2e\)

y - - - - - - - >  2y  (mol)

Bảo toàn electron: \(2x+2y=1,2\)

                        Mà \(56x+24y=20,8\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,4\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\dfrac{0,2\cdot56}{20,8}\cdot100\%\approx53,85\%\\\%m_{Mg}=46,15\%\end{matrix}\right.\)

 

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 21 tháng 12 2020 lúc 13:48

M thuộc nhóm II A nên M có hóa trị II

M + 2H2O  →  M(OH)2    +    H2 

M(OH)2   +  2HCl      →      MCl2  + 2H2O

nHCl = 0,5.0,2 = 0,1 mol 

Theo tỉ lệ phương  trình 

==> nM(OH)2 = nM =1/2nHCl= 0,05 mol 

Nguyên tử khối M = \(\dfrac{6,85}{0,05}\)= 137  ==> M là Ba

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 21 tháng 12 2020 lúc 11:42

nHCl = 0,2.2.5 =0,5 mol

Fe + 2HCl → FeCl2   +  H2

x        2x           x              x      (mol)

2Al  + 6HCl  → 2AlCl3    + 3H2

y           3y              y            3/2y    (mol)

Phản ứng vừa đủ nên ta có 

Bảo toàn nguyên tố H ==> nH2 thu được = 0,25 mol ==> VH2 = 0,25.22,4 =5,6 lít

Gọi số mol Fe, Al lần lượt là x, y ta có hệ pt:\(\left\{{}\begin{matrix}56x+27y=8,3\\2x+3y=0,5\end{matrix}\right.\)

==> x = 0,1 và y = 0,1 mol

dd A gồm \(\left\{{}\begin{matrix}FeCl2\\AlCl3\end{matrix}\right.\)    + 0,6 mol NaOH , NaOH dư nên kết tủa Al(OH)3 sinh ra bị hòa tan hết  . Kết tủa Z thu được chỉ có Fe(OH)2 0,1 mol

Fe(OH)2  nung trong không khí ==> Fe2O3 0,05 mol 

mChat rắn = mFe2O3= 0,05. 160= 8 gam

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 17 tháng 12 2020 lúc 5:39

a) nH2= 0,45(mol)

PTHH: Mg +2 HCl -> MgCl2+ H2

Fe +2 HCl -> FeCl2 + H2

-> nHCl=nCl- = 2.nH2=0,9(mol)

=> m(muối)= mCl- + m(Mg,Fe)= 0,9.35,5+ 23,1=55,05(g)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN