CHƯƠNG 4-POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

B.Thị Anh Thơ
11 tháng 11 2019 lúc 11:45

Bỏ qua n không ảnh hưởng đến kết quả tính toán

Giả sử 1 mắt xích C6H5CH-CH2 có x mắt xích \(\text{CH2 - CH = CH - CH2}\)

Gọi số mol C6H5CH-CH2 là a

\(\text{→ số mol CH2 - CH = CH - CH2 là ax mol}\)

\(\text{m cao su = 104x + 54.ax = 10g (1)}\)

\(\text{nHBr = 0,3 . 0,1 = 0,03 mol}\)

\(\text{CH2 - CH = CH - CH2 + HBr → CH2 - CH2 - CHBr - CH2}\)

_____ 0,03_______________0,03

\(\text{→ ax = 0,03}\)

Thay vào (1) → x = 8,38/104

\(\text{→ a = 0,372}\)

Vậy:\(\frac{nstiren}{nbuta-1,3-đien}=\frac{1}{0,372}=2,67\)

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
6 tháng 12 2017 lúc 20:05

Để làm những dạng bài xác định số lượng mắt xích của Polime thì em cần biết cấu tạo của polime đó -(CH2-C(CH3)=CH-CH2)-n

1 mắt xích có khối lượng là : 68

Số mắt xích của phân tử cao su isopren là : 5780/68=85

Bình luận (0)
Đức Trần
8 tháng 12 2017 lúc 14:48

số gốc C6H1005=590000/(M C6H105)=590000/162∼3642

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN