Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử

Duy Anh
Duy Anh 8 tháng 12 2020 lúc 22:54

- Chất oxi hóa là KMnO4

- Chất khử là H2S

- Quá trình oxi hóa: \(\overset{-2}{S}\rightarrow\overset{0}{S}+2e\) (Nhân với 5)

- Quá trình khử: \(\overset{+7}{Mn}+5e\rightarrow\overset{+2}{Mn}\) (Nhân với 2)

PTHH: \(5H_2S+2KMnO_4+3H_2SO_4\rightarrow5S+2MnSO_4+K_2SO_4+8H_2O\)

Bình luận (0)
Nghĩa Dương
Nghĩa Dương 6 tháng 12 2020 lúc 21:51

Cl02+KOH--> KCl-1 +KCl+5O3 +H2O

Chất khử : Cl

Chất oxh:Cl

Qtrình oxh:Cl0---> Cl+5+5e / x1

Qtrình khử :Cl0 + 1e---> Cl-1 / x5

3Cl2 +6KOH --->5KCl + KClO3 +3H2O

Đay là phản ứng mà 1 chất vừa là chất khử vừa là chất oxh nên Cl bị chia đôi , không dc để Cl2 như thế là sai

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 9 tháng 12 2020 lúc 19:59

a, \(R:1s^22s^22p^63s^1\)

\(X:1s^22s^22p^63s^23p^5\)

b, Trong phân tử \(RX\), mỗi nguyên tử \(R\) cần nhường bớt 1e để đạt cấu hình bền vững, mỗi nguyên tử \(X\) cần nhận thêm \(1e\) để đạt cấu hình bền vững. Liên kết phân tử \(RX\) là liên kết ion.

Trong phân tử \(X_2\), môi nguyên tử đều cần nhận thêm \(1e\) để đạt cấu hình bền vững, do vậy mỗi nguyên tử \(X\) đưa \(1e\) ra dùng chung cho cả hai nguyên tử. Liên kết phân tử \(X_2\) là liên kết hidro.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN