Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử

TN1: Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

2FeCl3 + Cu → CuCl2 + 2FeCl2

Vì Cu còn dư 0,1 mol nên sau phản ứng chứa FeCl2 : 3a mol, CuCl2 : a mol

→ a. 232 + 64. ( a + 0,1)= 24,16 → a = 0,06 mol

Vậy X gồm Cu: 0,16 mol và Fe3O4 : 0,06 mol

+ Nhận thấy nếu chất rắn chỉ chứa NaNO2 : 0,12 mol thì mchất rắn = 0,12. 69 > 78,16 gam.

⇒ Chất rắn chứa đồng thời NaNO2 : x mol và NaOH : y mol

Giả sử sản phẩm khử chứa N và O

Bảo toàn nguyên tố N → nN = 1,2 - 1,04 = 0,16 mol

Bảo toàn electron → 2nCu + nFe3O4 = 5nN - 2nO → nO = 0,21 mol

Bảo toàn khối lượng → mdd = 24,16 + 240 - 0,16.14 - 0,21. 16 = 258,56 gam

%Cu(NO3)2 =0.16*188/258,56 . 100% = 11,63%

Bình luận (0)
Đoán tên đi nào
Hôm kia lúc 23:18

Câu A hoặc B kq là 11,634%

 

Bình luận (0)

nH+ = 4nNO + 2nO

—> nO = 0,08 nO(X) = 0,5

—> nNO3-(X) = (0,5 – 0,08)/3 = 0,14

—> nFe = (mX – mO – mNO3-)/56 = 0,26

Dung dịch Y chứa Fe2+ (x), Fe3+ (y), Na+ (a) và NO3-

Bảo toàn N —> nNO3- = 0,14 + a + 0,64 – 0,12 = a + 0,66

Bảo toàn điện tích cho Y

—> 2x + 3y + a = a + 0,66

nFe = x + y = 0,26 —> x = 0,12; y = 0,14

nNaOH = 0,72 > 2x + 3y = 0,66 —> NaOH dư

nNaOH dư = 0,72 – 0,66 = 0,06

—> Chất rắn sau khi nung gồm NaOH dư (0,06) và NaNO2 (0,66 + a)

—> m rắn = 40.0,06 + 69(a + 0,66) = 57,6 —> a = 0,14

#TK

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
19 tháng 1 lúc 22:42

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
19 tháng 1 lúc 22:49

nNO = 0,06

=>nFe(NO3)3 = 0,02

=>nH+ = 0,24.2 = 4nNO + 2nH2 + 2nO

=>; nO = 0,04 => nFe3O4 = 0,01

=>nMg phản ứng = nH2SO4 = 0,24

=>Đặt nCu = a=> 56(0,02 + 0,01.3) + 64a – 0,24.24 = 4,08

->; a = 0,11=> m = 14,2

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
19 tháng 1 lúc 22:40

Hòa tan hoàn toàn 15,2 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu trong dung dịch HNO3, thu được dung dịch X và 4,48 lút khí NO. Cho 3,96 gam kim loại Mg vào X đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 224ml khí NO và m gam chất rắn không tan. biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Gía trị cảu m là 

A. 6,4  B.12,8  C.9,6  D.4,8

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
19 tháng 1 lúc 22:40

Bình luận (0)
Vũ Thị Minh Nguyệt
16 tháng 1 lúc 14:59

các bạn giúp mình với :3

Bình luận (0)
$Mr.VôDanh$
17 tháng 1 lúc 16:06

con can k

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
15 tháng 1 lúc 22:31

\(Đặt:\)

\(n_{Fe}=x\left(mol\right)\\ n_{Fe\left(ỌH\right)_2}=y\left(mol\right)\\ n_{FeCO_3}=z\left(mol\right)\)

\(n_{hh}=x+y+z=0.06\left(mol\right)\left(1\right)\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\\ Fe\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2O\\ FeCO_3+2HCl\rightarrow FeCl_2+CO_2+H_2O\)

\(n_{HCl}=2x+2y+2z=2\left(x+y+z\right)=2\cdot0.06=0.12\left(mol\right)\\ \Rightarrow n_{HCl\left(dư\right)}=0.16-0.12=0.04\left(mol\right)\)

\(n_{FeCl_2}=n_{Fe\left(hh\right)}=0.06\left(mol\right)\)

\(FeCl_2+2AgNO3\rightarrow Fe\left(NO3\right)_2+2AgCl\\ HCl+AgNO3\rightarrow HNO3+AgCl\)

\(n_{AgCl}=2n_{FeCl_2}+n_{HCl\left(dư\right)}=2\cdot0.06+0.04=0.16\left(mol\right)\)

\(m_{AgCl}=0.16\cdot143.5=22.96\left(g\right)\)

 

Bình luận (5)
traitimtrongvang
Đại úy -
16 tháng 1 lúc 11:53

Dung dịch X chứa :HCl ,FeCl2 ,CuCl2

\(n_{NO} = 0,05(mol)\)

Suy ra:  \(n_{HCl\ dư} = 4n_{NO} = 0,2(mol)\)

\(\Rightarrow n_{HCl\ pư} = 0,8.1,25 - 0,2 = 0,8(mol)\\ 2H^+ + O^{2-} \to H_2O\)

Suy ra : \(n_{O(oxit)} = 0,5n_{H^+} = 0,4(mol)\)

BTNT với O : \(n_{Fe_3O_4} = \dfrac{1}{4} n_{Fe_3O_4} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow n_{FeCl_2} = 3n_{Fe_3O_4} = 0,3(mol)\\ \Rightarrow n_{Ag} = 0,3(mol)\)

BTNT với Cl : \(n_{AgCl} = n_{HCl} = 1(mol)\)

Vậy m = 0,3.108 + 1.143,5 = 175,9(gam)

Bình luận (0)
Karen
Trung tá -
15 tháng 1 lúc 20:22

\(Ca_3\left(PO_4\right)_2+3Cl_2+6C\rightarrow2POCl_3+6CO+3CaCl_2\)

- Cân bằng P trước bằng cách thêm 2 vào \(POCl_3\).

- Thêm 6 vào \(CO\) (trái 8O; phải 2O -> thêm 6).

- Cân Ca bằng thêm 3 vào \(CaCl_2\).

- Cân bằng Cl.

- Cân C.

Bình luận (4)
Thịnh Gia Vân
15 tháng 1 lúc 20:43

Em ơi anh rep cmt trong câu trả lời của bạn CTV khi nãy em với ạ:vv

Bình luận (3)
traitimtrongvang
Đại úy -
15 tháng 1 lúc 21:35

\(Cl_2 + 2e \to 2Cl^-\\ C^0 \to C^{+2} + 2e\)

Vậy tỉ lệ số nguyên tử C : số nguyên tử Cl2 là 2 : 2 = 1 : 1

 

\(\dfrac{1}{6} Ca_3(PO_4)_2 + Cl_2 + C \to \dfrac{1}{3} POCl_3 + CO + \dfrac{1}{2} CaCl_2\)

Quy đồng hệ số(nhân mỗi hệ số với 6 để tối giản) :

\(Ca_3(PO_4)_2 + 6Cl_2 + 6C \to 2POCl_3 + 6CO + 3CaCl_2\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Đại úy -
13 tháng 1 lúc 22:32

Gọi n là hóa trị của M.

\(n_{H_2} = 0,1(mol)\)

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

.........................\(\dfrac{0,2}{n}\).......0,1........(mol)

Suy ra: \(\dfrac{0,2}{n}(M + 35,5n) = 12,7\\\Rightarrow M = 28n\)

Với n = 2 thì M = 56(Fe)

\(n_{FeCl_2} = 0,1(mol)\)

FeCl2 + 2AgNO→ 2AgCl + Fe(NO3)2

0,1...............................0,2........0,1................(mol)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

0,1....................................................0,1...........(mol)

Suy ra m = mAgCl + mAg = 0,2.143,5 + 0,1.108 = 39,5(gam).Đáp án D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN