Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Giúp mình với ạ!!!

Bài 1 : A gồm C , H , O , N Có 1 lệ khối lượng tương ứng là 3:1:4 :7 và có khối lượng phân tử nhỏ hơn khối lượng phân tử của benzen . . Tìm công thức phân tử của A , biết A là loại phân đạm , cho biết công thức cấu tạo của A .

Bài 2 : khi đốt cháy 1 lít hiđrocacbon cần 6 lít O2 và sinh ra 4 lít CO2 xác định công thức phân tử hiđrocacbon .biết các khí đo cùng điều kiện

Bài 3 : Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ chứa C ,H, cl sinh ra 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O khi xác định lượng Clo có trong hợp chất bằng AgNO3 thu được 1,435 gam Agcl tìm công thức phân tử chất hữu cơ biết tỉ khối hơi so với Hidro bằng 42,50.

Bài 4 : Đốt cháy hoàn toàn 0,452 gam hợp chất A sinh ra 0,331 gam CO2 và 0,2714 gam H2O đun nóng 0,3682 gam chất A với vôi tôi xút để biến tất cả Nitơ trong A thành Amoniac rồi dẫn NH3 vào 20 ml dung dịch H2SO4 0,5 M để trung hòa axit dư sau khi tác dụng với NO3 cần dùng 7,7 ml NaOH 1M

1 .tính phần trăm khối lượng các nguyên tố trong A

2 .tìm công thức phân tử biết Ma = 60

Bài 5: cho 400 ml một hỗn hợp gồm nitơ và một chất hữu cơ ở thể khí chứa cácbon và Hidro vào 900 ml oxi dư rồi đốt thể tích hỗn hợp sau khi đốt là 1,4 lít sau khi cho Nước ngưng tụ thì còn 800 ml hỗn hợp người ta cho lội qua dung dịch KOH thấy cần 400 ml khí xác định công thức phân tử chất hữu cơ (các khí đo ở cùng điều kiện)

Được cập nhật 16 tháng 12 2019 lúc 22:38 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.