Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

Nguyễn Phấn Dũng
Nguyễn Phấn Dũng 10 tháng 6 2019 lúc 18:06

Gọi CTTH của chất hữu cơ A là CxHyOz;

BT C: nC= nCO2=0,3 mol;

BT H : nH= 2nH2O =2* 0,3 =0,6 mol;

%C = 0,3 * 12/9=40%;

% H= 0,6*2 /9=13,33 %;

% O =46,67 %

b,

mA= mC + mH + mO = 9 <--> 0,3* 12 + 0,6* 2 +mO=9;

--> mO =4,2 (g)

--> nO =0,2625 (mol);

Ta có : x:y:z = 0,3 : 0,6 : 0,2625

--> x:y:z = 8: 16 :7 ;

---> C8H16O7;

Bình luận (2)
Quang Nhân
Quang Nhân 10 tháng 6 2019 lúc 18:14

nCO2= 6.72/22.4=0.3 mol

nC= 0.3 mol

mC= 0.3*12=3.6g

mH2O= 5.4/18=0.3 mol

nH= 0.6 mol

mO= mA - mC - mH= 9 - 3.6 - 0.6=4.8g

nO= 4.8/16=0.3 mol

%C= 3.6/9*100%= 40%

%H= 0.6/9*100%= 6.67%

%O= 4.8/9*100%=53.33%

Gọi CT của A: CxHyOz

x : y : z = 0.3 : 0.6 : 0.3 = 1 : 2 : 1

Vậy: CT đơn giản : CH2O

Mình nghĩ bạn ghi đề sai rồi, phải là tỉ khối so với metan là 1.875

M(CH2O)n= 1.875*16=30

<=> 30n=30

<=> n=1

Vậy: CT của X: CH2O hay HCHO

Bình luận (2)
Nguyễn Phấn Dũng
Nguyễn Phấn Dũng 10 tháng 6 2019 lúc 20:08

Gọi CTHH của chất hữu cơ A là CxHyOz;

BT C : nC=nCO2=6,72/22,4 =0,3 mol;

BT H : nH= 2nH2O= 2*5,4/18 =0,6 mol;

a,%C = 0,3 *12/9 =40%;

%H = 0,6 * 1/9 =6,67%;

% O =53,33 %;

b, mA= mC + mH+ mO = 9--> mO= 9-0,3 * 12-0,6 *1 =4,8 (g);

--> nO= 4,8/16 =0,3 mol;

ta có x: y: z= nC: nH: nO = 0,03 : 0,06 : 0,03= 1: 2 : 1

--> CH2O

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 23 tháng 4 2019 lúc 11:43

Hirocacbon A: CxHy

nO2 = V/22.4 = 5.824/22.4 = 0.26 (mol)

mO2 = n.M = 0.26 x 32 = 8.32 (g)

nH2O = m/M = 3.6/18 = 0.2 (mol)

nO2/nH2O = 0.26/0.2 = 13/10

CxHy + (x+y/4) O2 => xCO2 + y/2H2O

Ta có: (x+y/4)/(y/2) = 13/10

=> 10x + 10y/4 = 13y/2

=> x/y = 4/10. CT: C4H10

Bình luận (0)
Loading...