Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

Kkkk.kkk. k
15 tháng 4 lúc 15:59

34,2 g

Bình luận (0)
traitimtrongvang
9 tháng 4 lúc 12:45

\(V_{C_2H_5OH} = 100.\dfrac{69}{100} = 69(ml)\\ n_{C_2H_5OH} = \dfrac{69.0,8}{46} = 1,2(mol)\\ 2C_2H_5OH + 2Na \to 2C_2H_5ONa + H_2\\ n_{H_2} = \dfrac{1}{2}n_{C_2H_5OH} = 0,6(mol)\\ V = 0,6.22,4 = 13,44(lít)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
9 tháng 4 lúc 12:48

Hai ankanol : CnH2n+1OH

\(n_{H_2} = \dfrac{3,36}{22,4} = 0,15(mol)\\ 2C_nH_{2n+1}OH + 2Na \to 2C_nH_{2n+1}ONa + H_2\\ n_{C_nH_{2n+1}ONa} = 2n_{H_2} = 0,3(mol)\\ \Rightarrow 0,3(14n + 40) = 17,6\\ \Rightarrow n = 1,33\)

Vậy hai ancol là : \(CH_3OH,C_2H_5OH\)

\(n_{Na} = 2n_{H_2} = 0,3(mol)\\ m_{ankanol} = m_{hh\ rắn} + m_{H_2} - m_{Na} = 17,6 + 0,15.2 - 0,3.23 = 11(gam)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
9 tháng 4 lúc 12:53

\(CTTQ\ Ankanol : C_nH_{2n+1}OH\\ n_{H_2} = \dfrac{5,6}{22,4} = 0,25(mol)\\ 2C_nH_{2n+1}OH + 2Na \to 2C_nH_{2n+1}ONa + H_2\\ n_{ankanol} = 2n_{H_2} = 0,5(mol)\\ \Rightarrow 0,5(14n + 18) = 18,8 \Rightarrow n = 1,4\\ \)

Vậy hai ankanol là : \(CH_3OH(a\ mol)\ ; C_2H_5OH(b\ mol)\)

Ta có:  

\(32a + 46b = 18,8\\ a + b = 0,5\\ \Rightarrow a = 0,3 ; b = 0,2\\ \%n_{CH_3OH} = \dfrac{0,3}{0,5}.100\% = 60\%\\ \%n_{C_2H_5OH} = 100\% -60\% = 40\%\)

Bình luận (0)
Maximilian
22 tháng 3 lúc 20:28

\(4.CTPT:CH_3Cl\)

\(5.\)

\(\left(CH_3\right)_n\)

\(n=2\Rightarrow X:C_2H_6\)

Bình luận (0)
Maximilian
22 tháng 3 lúc 20:13

\(\%O=100-64.86-13.51=21.63\%\)

\(CT:C_xH_yO_z\)

\(x:y:z=\dfrac{64.86}{12}:\dfrac{13.51}{1}:\dfrac{21.36}{16}=5.405:13.51:1.335=4:10:1\)

\(CT:C_4H_{10}O\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN