CHƯƠNG 3-AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

traitimtrongvang
Đại úy -
12 tháng 1 lúc 20:08

Đáp án C. Nhiệt độ nóng chảy thấp thì cần ít năng lượng, tiết kiệm chi phí.

\(MgCl_2 \xrightarrow{đpnc} Mg + Cl_2\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
Thượng tá -
26 tháng 12 2020 lúc 16:50

Ta có: \(n_{Na}=0,1\left(mol\right)\) 

\(n_{Cu^{2+}}=n_{CuSO_4}=0,075\left(mol\right)\)

BTNT Na, có: \(n_{NaOH}=n_{Na}=0,1\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{OH^-}=0,1\left(mol\right)\)

PT: \(Cu^{2+}+2OH^-\rightarrow Cu\left(OH\right)_{2\downarrow}\)

__0,075 __ 0,1 ___ → 0,05 (mol)

⇒ m = mCu(OH)2 = 0,05.98 = 4,9 (g)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
17 tháng 12 2019 lúc 18:39

Hỏi đáp Hóa họcHỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
2 tháng 12 2019 lúc 19:18

Cho hỗn hợp H tác dụng hết với 0,4 mol NaOH và 0,5 mol KOH được rắn kham và 0,2 mol khí.

\(\rightarrow\)C3H12N2O3 là (CH3NH3)2CO3 x mol

\(\rightarrow\)CH2O2 là HCOOH 2x mol

\(\rightarrow\)khí thoát ra là CH3NH2 2x mol \(\rightarrow\) 2x=0,2\(\rightarrow\)x=0,1

\(\rightarrow\)m H=mC3H12N2O3 + mCH2O2=0,1.124+0,2.68=26 gam

nH2O=2nC3H12N2O3 + nHCOOH=0,1.2+0,2=0,4 mol

BTKL: mH+mNaOH + mKOH=m+mCH3NH2 + mH2O

\(\rightarrow\) 26+0,4.40+0,5.56=m+0,2.31+0,4.18 \(\rightarrow\) m=56,6 gam

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN